Što ćeš znati nakon završetka?

Ovaj seminar polaznicima daje osnovna znanja Java programskog jezika. Pokriva Java 7 sintaksu sa osnovama objektno orjentirane paradigme. Polaznici prolaze kroz različita područja kao što su iznimke, IO tokovi, kolekcije, Swing paket, itd. Na kraju seminara daje se poseban osvrt na performance Java aplikacija sa hintovima i najboljim iskustvima.

Sadržaj seminara

  UVOD

  • Pregled java platforme?
  • Kako radi Java
  • Razvoj Java programa
  • OSNOVNE STRUKTURE JAVA PROGRAMSKOG JEZIKA

   • Varijable i izrazi
   • Iteracije i naredbe kontrole tijeka
   • Polja
   • Nizovi znakova
   • KLASE I OBJEKTI

    • Definiranje klasa
    • Kreiranje objekata
    • Članske i klasne varijable
    • Metode
    • Konstruktori
    • Modifikatiori pristupa
    • Enkapsulacija
    • KORIŠTENJE JAVA OBJEKATA

     • Ispis na konzolu
     • StringBuilder i StringBuffer
     • Metoda toString
     • Prosljeđivanje parametara
     • Uspoređivanje objekata
     • Uništavanje objekata
     • Primitivni tipovi vs objekti
     • Učahurivanje primitivnih tipova
     • NASLJEĐIVANJE U JAVI

      • Nasljeđivanje u Javi
      • Pretvaranje tipova
      • Premošćivanje metoda
      • Polimorfizam
      • Ključna riječ super
      • Klasa Object
      • NAPREDNO NASLJEĐIVANJE

       • Enum
       • Apstraktne klase i metode
       • Sučelja
       • Sučelje Comparable
       • Sučelje Comparator

  UVOD U SWING

  • AWT i Swing
  • Klasa JFrame
  • GUI programiranje u Javi
  • Upravljanje događajima
  • Upravitelji izgleda
  • Izbornici
  • SWING DOGAĐAJI I UPRAVITELJI IZGLEDA

   • Java Event Delegation Model
   • Action Events
   • List Selection Events
   • Key Events
   • Mouse Events
   • Sučelje LayoutManagers
   • Sučelje BorderLayout
   • Sučelje FlowLayout
   • Sučelje GridLayout
   • PAKETI

    • definicija i doseg paketa
    • naredba import
    • static import
    • OBRADA IZNIMAKA

     • Pregled iznimaka
     • try – catch – finally
     • vlastite iznimke
     • bacanje iznimaka
     • Ključna riječ throws
     • ULAZNO – IZLAZNI TOKOVI

      • Pregled tokova
      • Binarni i znakovni tokovi
      • Klasa File
      • Klasa PrintWriter
      • KOLEKCIJSKI OKVIR

       • Collections Framework
       • Sučelje Set
       • Implementacije sučelja Set
       • Sučelje List
       • Implementacije sučelja List
       • Sučelje Map
       • Implementacije sučelja Map

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

 • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

  Rezerviraj mjesto u učionici

 • 5 dana nastave
 • Nastavni materijal uključen u cijenu edukacije