Kemija

Kemija je znanost koja se bavi opažanjem promjena i njihovim objašnjenjem. Zato ćemo se na pripremama baviti interakcijom s tim promjenama.

Sistematizirat ćemo i ponoviti ukupno gradivo te ciljano rješavati zadatke s proteklih ispita državne mature.

Velik broj tema ćemo obraditi uz prave pokuse, da što bolje shvatiš i usvojiš nastavnu cjelinu.

Pripreme iz kemije su usklađene s aktualnim ispitnim katalogom, a naglasak je stavljen na pitanja koja su maturantima najčešće predstavljala problem.

Tijekom pohađanja priprema nekoliko ćemo puta ispitati tvoje znanje pitanjima formuliranima poput onih u ispitu državne mature pa ćeš kroz nastavu lako pratiti svoj napredak.

 • Satnicu nastave ovisno o ciklusu
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

97% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Sadržaj:

 • Tvari, agregacijska stanja i fizikalna svojstva tvari, otopine i topljivost tvari
  • temeljna fizikalna svojstva uzoraka tvari (agregacijsko stanje, tvrdoća, magnetičnost, vrelište, talište, gustoća, optička aktivnost)
  • fizikalna i kemijska svojstva tvari
  • fizikalna svojstva ionskih tvari
  • elementarne tvari, kemijski spojevi, homogene i heterogene smjese
  • fizikalne postupci odvajanja tvari iz smjesa: taloženje, prekristalizacija, sedimentacija, dekantacija, filtracija, destilacija, sublimacija, ekstrakcija i kromatografija
  • topljivost tvari i utjecaj temperature na topljivost tvari
  • procesi koji se zbivaju tijekom otapanja tvari
  • nezasićene, zasićene i prezasićene otopine
  • disperzni sustavi
  • koloidni sustavi
  • koligativna svojstva: promjena tlaka pare, sniženje ledišta, povišenje vrelišta i osmotski tlak
  • tipovi kristalnih struktura i jedinične ćelije
 • Građa atoma, kemijske veze, građa molekula i periodni sustav kemijskih elemenata
  • građa atoma i odnosi između električki neutralnih i nabijenih atomskih ili molekulskih vrsta
  • protonski (atomski), neutronski i nukleonski (maseni) broj
  • nuklid, izotop, izobar i kemijski element
  • elektronska struktura i veličina atomske vrste
  • položaj kemijskoga elementa u periodnome sustavu elemenata
  • elektronska konfiguracija atoma i iona kemijskih elemenata
  • izoelektronske vrste
  • energija ionizacije, elektronski afinitet i elektronegativnost
  • kemijske veze: ionska, kovalentna i metalna
  • međumolekulske interakcije
  • Lewisova simbolika i prikazivanje Lewisove simbolike atomskih vrsta, strukturnih formula anorganskih i organskih molekula i iona
  • prostorna građa molekula (VSEPR)
  • strukturni izomeri, stereoizomeri, geometrijski izomeri, optičkih izomeri, diastereoizomeri i enantiomeri
  • asimetrično supstituirani ugljikov atom i apsolutna konfiguracija
  • ugljikovodici, alkoholi, aldehidi, ketoni, eteri, karboksilne kiseline i njihovi derivati i amini
  • biološki važne molekule:šećeri, masti, aminokiseline i proteini
  • peptidna veza
 • Kemijska simbolika, stehiometrija i problemski zadatci
  • kemijski naziv tvari i kemijska formula
  • molekule i formulske jedinke
  • kemijski sastav smjese tvari
  • relativna atomska masa i relativna molekulska masa, brojnost, množina tvari, mol, Avogadrova konstanta i molarna masa tvari
  • broj atoma ili formulskih jedinki spoja koji pripada određenomu tipu jedinične ćelije
  • mjerne jedinica, pretvaranje mjernih jedinica i precizni račun
  • iščitavanje podatka iz grafičkoga prikaza
  • gustoća, volumen i masa uzorka
  • razrjeđivanje otopina i priprava otopina određenoga sastava
  • računanje molarne mase tvari iz koligativnih svojstava
  • račun promjene ledišta i vrelišta
  • jednadžba stanja idealnoga plina
  • Faradayevi zakoni elektrolize
  • pH-vrijednost i pOH-vrijednost tekućina
  • konstanta ravnoteže i ravnotežne koncentracije reaktanata i produkata u reakcijskoj smjesi
 • Vrste kemijskih reakcija, jednadžbe kemijskih reakcija anorganskih i organskih tvari, energijski učinci kemijskih reakcija
  • kemijska reakcija: kvalitativno i kvantitativno značenje jednadžbe kemijske reakcije
  • pravilno pisanje jednadžbi kemijskih reakcija
  • mjerodavni reaktant, suvišak reaktanta i iskorištenje kemijske reakcije
  • kemijska sinteza, kemijska analiza, piroliza, oksidacija, fotoliza, elektroliza, adicija, supstitucija, eliminacija
  • sintetske i karakteristične kemijske reakcije ugljikovodika, alkohola, aldehida, ketona, karboksilnih kiselina i amina
  • dokazne reakcije za katione i anione pojedinih analitičkih skupina
  • energijske promjene tijekom promjene agregacijskoga stanja ili tijekom kemijske reakcije
  • egzotermne i endotermne promjene
  • dijagram termokemijskih promjena
  • reakcijska entalpija i Hessov zakon
 • Brzina kemijske reakcije i ravnoteža
  • brzina kemijske reakcije i utjecaj na brzinu kemijske reakcije
  • kataliza, katalizator i inhibitor
  • enzimi
  • ravnotežno stanja kemijskoga sustava
  • empirijska konstanta ravnoteže kemijskoga sustava
  • stupanj reakcije i stupanj disocijacije
  • Le Chatelierov princip i utjecaj različitih čimbenika na ravnotežno stanje kemijskoga sustava (ΔT, Δp, ΔcR, ΔcP)
  • grafički prikaz ovisnosti koncentracije tvari o vremenu
  • ionski produkt vode
  • pH-vrijednost
 • Kiseline, lužine, soli i Bronsted-Lowryjeva teorija kiselina i baza
  • kiseline, hidroksidi i lužine
  • Bronsted-Lowryjeva teorija kiselina i baza
  • reakcije neutralizacije
  • kiselinsko-bazni indikatori
  • pH-vrijednost vodenih otopina različitih tvari
  • amfoternost
 • Elektrokemija
  • oksidacijski broj i pravila određivanja oksidacijskih brojeva
  • oksidacija i redukcija
  • oksidacijsko i redukcijsko sredstvo
  • galvanski i elektrolitski članci
  • kemijske reakcije na elektrodama galvanskoga članka i elektrolitskog članka
  • shema galvanskoga
  • standardni redukcijski potencijal polučlanka i Voltin niz
  • elektroliza taljevine i vodene otopine nekog kemijskoga spoja
  • korozija i prevencija korozije