Vrste i tipovi zadataka

Zadaci na ispitu su podijeljeni u zadatke čitanja, pisanja i slušanja.

Ispit čitanja

Zadaci čitanja strukturirani su na način da se od pristupnika traži globalno razumijevanje pročitanog, sposobnost iščitavanja pojedinih specifičnih informacija, povezivanje i nadopunjavanje ponuđenim odgovorima ili bez njih.

Na osnovnoj razini u Ispitu čitanja nalazi se šest zadataka s kratkim jednostavnim tekstovima o poznatim temama kao što su obitelj, prijatelji, slobodno vrijeme, sport, glazba i okoliš, a sadrže najučestaliji vokabular, dok na višoj razini ima pet zadataka sa složenijim jezičnim strukturama. Obje razine imaju iste tipove zadataka: zadatke povezivanja, višestrukog izbora i dopunjavanja. Na početku svakog zadatka nalazi se pokazni primjer. U slijedećoj tablici nalazi se detaljan opis tipova zadataka po razinama.

Zadatak Osnovna (B) razina Viša (A) razina
1. zadatak Pet poruka koje treba povezati s njihovim skraćenim oblicima, od toga će jedan odgovor biti viška.Skraćene poruke koje treba povezati s gornjim tvrdnjama su njihovi sinonimi ili parafrazirane tvrdnje ili će se morati izvesti zaključci o nekim postupcima koji su opisani. Šest odlomaka povezanih jednom zajedničkom temom (npr. Holidays). Šest osoba opisuje svoje praznike i što im se svidjelo ili ne, gdje su i s kim bili i kako su se proveli.Zadatak je da pristupnik poveže dvanaest tvrdnji s pojedinim osobama i to obično po dvije za svaki odlomak. Tvrdnje su parafraze pročitanih izjava ili se traži zaključivanje o nekim postupcima.
2. zadatak Pet vrlo kratkih poruka i odgovor na pitanja koja su postavljena za svaku od njih.Od pristupnika se očekuje da u tekstu pronađe specifične informacije i zaokruži jedan od tri ponuđena odgovora (A, B ili C). Čita se tekst te se trebaju ubaciti izvučene rečenice. Rečenica ima više nego što je potrebno, a traži se da pristupnik eliminira nepotrebne ili nevažne informacije.Tu je osnovni zahtjev globalno čitanje s razumijevanjem i logičko povezivanje podataka u cjelinu. Potrebno je uočiti ključne pojmove i slijediti globalnu nit teksta.
3. zadatak Tekst s kratkim bibliografskim podacima o nekoj osobi. Ispod teksta se nalazi pet pitanja, a vrlo često se traži da se napiše koje je nacionalnosti osoba, koje joj je zanimanje i/ili hobi, materinji jezik i sl.U ovom zadatku nema ponuđenih odgovora pa je važno pažljivo pročitati tekst, logično zaključiti o točnim odgovorima te ih pravilno napisati slijedeći pravopisna pravila Engleskoga jezika. U sklopu teme čitanje je tekst i pitanja vezana uz sadržaj. To je klasično čitanje i naglasak je na pravilnim odgovorima. Ponuđeno je više odgovora (3 ili 4) koji su vrlo slični, no samo jedan je točan.Pristupnik mora točno locirati gdje se u zadanom tekstu daje taj podatak i tek se tada odlučiti za svoj odgovor.
4. zadatak Kraći tekst iz kojeg su izvučene rečenice. Ispod teksta se nalaze te izvučene rečenice, ali nasumce poredane. Jedna rečenica je višak.Od pristupnika se očekuje globalno razumijevanje i logičko povezivanje podataka u cjelinu, tj. da slijedi ključne pojmove u tekstu i smjesti izvučene rečenice na pravo mjesto čitajući pažljivo što piše u rečenici ispred i nakon praznine. Popunjavanje praznina (gap filling) u tekstu na osnovi ponuđenih odgovora.Tu su važni dobro poznavanje vokabulara i razlikovanje u semantici jer su ponuđene riječi često vrlo sličnog izgovora, a različitog značenja ili su glagolski oblici koji se koriste u različitim vremenima ili su prijedlozi koji nisu dio kolokacije. Opet je potrebno pažljivo čitanje i razmišljanje o cjelokupnom kontekstu.
5. zadatak Tekst u kojem su praznine, a ispod teksta su za svaku prazninu ponuđena tri odgovora od kojih je samo jedan točan.U ovom zadatku važno je dobro poznavanje vokabulara i razlikovanje u semantici jer su ponuđene riječi u odgovorima ili istoznačnice (sinonimi) ili se vrlo slično izgovaraju (homonimi), a imaju potpuno različito značenje ili su glagolski oblici koji su dio različitih glagolskih vremena ili prijedlozi koji tvore kolokaciju. Važno je pažljivo pročitati tekst i razmišljati o cjelokupnom kontekstu kako bi se tekst upotpunio u smislenu cjelinu. Često se smatra najtežim. U tekstu nedostaju riječi, ali nema ponuđenih. Pristupnik mora na osnovu prethodne rečenice zaključiti koja vrsta riječi nedostaje u praznini. Važna je i slijedeća rečenica jer možda u njoj stoji informacija o jednini ili množini, pravilnoj odnosnoj zamjenici, određenom ili neodređenom članu i sl.Posebno je važno pažljivo čitanje. Nakon što se tekst ispuni važno ga je još jednom pročitati i provjeriti kako on zvuči. Zadaci čitanja imaju elemente koji pokazuju sveukupnu sposobnost za snalaženje u pisanim tekstovima. Stoga je važno naučiti određeni vokabular i kolokacije, znati razlikovati homonime, prepoznavati strukture rečenica i glagolskih vremena te vrlo precizno pogledati što se u zadatku traži. Pažljivo čitanje uputa zadataka je od velike pomoći. Brzopletost obično rezultira pogrešnim odgovorima.
6. zadatak Smatra se najtežim jer u tekstu treba samostalno popuniti praznine jer nema ponuđenih odgovora.Važno je pažljivo pročitati rečenicu koja se nalazi ispred praznine ili nakon nje zato što se u njima krije odgovor nedostaje li imenica, zamjenica, pomoćni glagol, prijedlog, određeni ili neodređeni član. Nakon što se tekst ispuni važno ga je još jednom pročitati i provjeriti kako on zvuči.

Zadatak pisanja

Zadatak pisanja dio je Ispita čitanja i pisanja i piše se nakon što završi prvi dio (čitanje) te se sastoji od jednog zadatka. Od pristupnika se na osnovnoj razini traži da napiše kratki sastavak od 50 do 70 riječi koji je odgovor na poruku koju će pročitati u zadatku. O čemu pisati? O poznatom kontekstu koji opisuje osobna iskustva poput tipičnog dana u školi, o rodnome gradu, planovima nakon završetka škole, svojoj obitelji, prijateljima i slobodnom vremenu. Kratki sastavak donosi 10 od ukupnih 60 bodova na ispitu iz engleskog jezika. Tih 10 bodova čine dva kriterija: izvršenje zadatka i jezik. Što to znači? U zadatku su u poruci postavljena tri pitanja o temama koje su gore navedene, a od pristupnika se traži da odgovori na sva tri pitanja tako da sastavak bude sadržajno i gramatički smislen.

Pri ocjenjivanju se gleda i ukupan broj riječi koji ne smije biti manji od zadanog broja (50  do 70 riječi). Prekratkim sastavcima bodovi se oduzimaju na sljedeći način: za 43 do 48 riječi 1 bod, za 35 do 42 riječi 2 boda, za manje od 35 riječi 3 boda. Riječi se broje prema načelu kako ih broji računalo, a to su zasebni elementi odvojeni prazninom. Skraćenice poput I’m, don’t, hasn’t broje se kao jedna riječ. Početni i završni pozdravi se ne broje, kao ni prepisivanje dijelova tekstova iz ispitne cjeline čitanje.

Ukoliko slijedite sve kriterije na zadatku pisanja, ostvarit će te maksimalan broj bodova!

Pisanje raspravljačkog eseja na višoj razini zahtjevan je dio ispita u kojem se mora točno slijediti određeni format i izgled. Sastavak na zadanu temu ima četiri odlomka (uvod, odlomak „za“, odlomak „protiv“ i zaključak).

Za svaki odlomak postoje pravila izrade kako bi zadovoljio kriterije ocjenjivanja pa, osim što treba biti uvučen od početka retka kako bi se vidjelo da je to novi odlomak, mora biti strukturiran u skladu s kohezijom i koherentnošću. U tablicama za ocjenjivanje pisanog uratka vidljivo je kako se od sastavka traži da  ispuni zadatak, koristi određene gramatičke strukture i odgovarajući raspon vokabulara.

Broj riječi koji je zadan (200 do 250) dostatan je za kvalitetnu obradu teme i ne treba pisati više. U tom okviru može se dati općeniti uvod, razviti nekoliko argumenata u prilog, odnosno protiv teme i personalizirati zaključak.

Dobro je vježbati pisanje sastavaka na A4 formatu jer to je otprilike taj broj riječi.!

Ako je tekst nedovoljne dužine, mora se računati na oduzimanje bodova i to na slijedeći način: za 160 do 190 riječi 1 bod, 130 do 159 riječi 2 boda, 100 do 129 riječi 3 boda, 50 do 99 riječi 4 boda, a tekst s manje od 50 riječi donosi 0 bodova.

Teme su različite, ali uvijek u formi tvrdnje koja ima za i protiv argumentaciju, npr. Some people say education is a lifelong process. Others disagree. Discuss both points and give your opinion.

Ukoliko su u pojedinim kriterijima ocjenjivanja različite razine, primijenit će se niža razina. U slučaju da tekst u rubrici izvršenje zadatka ima samo dva boda, u ostalim elementima može ostvariti maksimalno 4 boda. Tekst koji dobije 1 zbog irelevantnosti sadržaja niti u ostalim rubrikama ne može dobiti više.

Zato pazite da pišete o temi koja je zadana, a ne o nečem što nema veze s temom!

Ispit slušanja

U ovom se dijelu ispita provjerava sposobnost razumijevanja izgovorenog jezika. Na osnovnoj razini pristupnici slušaju kratke razgovore, poruke i obavijesti o predvidivim svakodnevnim temama. Preduvjeti za dobro slušanje su prethodna izloženost i slušanje snimki na engleskom jeziku, ispravna tehnička pomagala za reprodukciju zvuka te okruženje u kojem se polaže ispit bez ometanja i buke. Ispit se sastoji od četiri zadatka koji se slušaju dva puta. Prvi zadatak sadrži pet snimljenih poruka koje treba spojiti s njihovim skraćenim oblicima koji će biti napisani. U drugom, trećem i četvrtom zadatku ponuđeni su odgovori od kojih treba zaokružiti točan odgovor nakon slušanja snimke. Ova ispitna cjelina donosi ukupno 20 bodova, svaki točan odgovor nosi jedan bod.

Potrebno je pažljivo pročitati pitanja u zadatku kako biste usmjerili pažnju prema bitnim informacijama!

Nakon prvog slušanja pažnju obratite na one dijelove koji su bili problematični prvi puta. Značenje se može shvatiti iz konteksta, nije bitno razumjeti svaku riječ koju ste čuli!

Na višoj razini se također nalaze 4 zadatka koji se slušaju po dva puta. Pristupnici ispred sebe imaju tekst s pitanjima i ponuđenim odgovorima, ali ne i originalan izgovoreni predložak. Na temelju odslušanog moraju pronaći pravi odgovor od ponuđena četiri. Zahtjev je koncentrirano slušanje i fokusiranje na traženu informaciju. Ukoliko se govorni predložak ne razumije u potpunosti, moguće je  ponekad sadržaj shvatiti i iz konteksta. Ova ispitna cjelina donosi ukupno 25 bodova. Za svako pitanje dobiva se po jedan bod.

Ponovno je od presudne važnosti dobro čuti što je izrečeno ali i pažljivo pročitati upute!

U prvom slušanju obratite pažnju na globalno razumijevanje kako bi u drugom mogli nadoknaditi propušteni podatak ili nerazumljivu riječ!