Preporuke za rješavanje ispita iz matematike

  • Tijekom računanja podatke zadane u zadatku ne treba zaokruživati. Ako su rezultati konačni decimalni brojevi, ne treba ih zaokruživati, osim ako uputom u zadatku nije drugačije navedeno.
  • Vrijednosti trigonometrijskih funkcija treba zaokružiti na najmanje četiri decimale. Ako se u zadatku traži zaokruživanje na određeni broj decimala, to se odnosi na konačan rezultat. Međurezultati se tada računaju s točnošću zaokruživanja najmanje na dvije decimale više od traženog rezultata.
  • Broj  ima beskonačno mnogo decimala pa je prilikom računanja najbolje koristiti njegovu vrijednost s džepnog računala.
  • Ako je rezultat racionalan broj zapisan u obliku razlomka, treba ga napisati u obliku do kraja skraćenog razlomka, osim ako uputom u zadatku nije drugačije navedeno.
  • Ako je rezultat kompleksan broj, treba ga napisati u standardnom obliku tj.    osim ako uputom u zadatku nije drugačije navedeno.
  • Kod sređivanja algebarskih izraza potrebno je zbrojiti monome istog stupnja, a algebarske izraze skratiti odgovarajućim faktorima.
  • Dovoljno je nacrtati dio grafa koji je karakterističan za zadanu funkciju. To najčešće uključuje sjecišta s osima i točke ekstrema (ako postoje). Iz crteža se treba naslutiti domena funkcije, što znači da nije prihvatljiv graf koji završava na nekoj od tih karakterističnih točaka.

Kada riješiš zadatke, bilo bi dobro da provjeriš odgovore (na listu za odgovore i u ispitnoj knjižici)!