Članak 1. – OPĆE ODREDBE:

 1. Opći uvjeti prodaje, upisa i pohađanja nastave Programa izvrsnosti za srednjoškolce sastavljeni su u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske (Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka). Opći uvjeti obvezni su za: Algebru d.o.o. kao izvođača nastave (u daljnjem tekstu: Škola) i za Polaznika ili Skrbnika ili Zastupnika (u daljnjem tekstu: Polaznik) koji ih činom uplate školarine prihvaća. Program izvrsnosti za srednjoškolce pohađa Polaznik.
 2. Polaznik ili Skrbnik/Zastupnik činom uplate školarine potvrđuje istinitost i ispravnost svih osobnih podataka. Škola prikuplja i obrađuje samo one podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade kao i za realizaciju upisanog Programa izvrsnosti za srednjoškolce.

Članak 2. – UVJETI KUPNJE, CIJENA, UPIS I PLAĆANJE:

Polaznik se obvezuje da će školarinu za nastavu platiti na jedan od načina:

 1. jednokratnom uplatom na transakcijski račun Škole prema važećem cjeniku, plativo kod pravnih osoba koje obavljaju posao platnog prometa ili Internet bankarstvom odnosno u prodajnom prostoru Škole. 2. jednokratnom kartičnom uplatom prema važećem cjeniku putem Maestro, MasterCard, Visa, Diners kartice na upisnom pultu Škole ili online (po primljenim uputama o načinu uplate od strane Škole). 3. obročnim kartičnim plaćanjem uplatom prema važećem cjeniku putem Diners kartice do 12 rata, Maestro VISA PBZ kartice do 12 rata, Maestro Erste kartice do 12 rata, potrošačkim kreditom putem Diners kartice od 12 rata, na upisnom pultu Škole ili online (po primljenim uputama o načinu uplate od strane Škole).
 2. Cijena Programa izvrsnosti za srednjoškolce izražena je u eurima te prikazana na računu. Škola zadržava pravo raskida ugovornog odnosa u slučaju nemogućnosti naplate školarine. U slučaju raskida ugovornog odnosa Polaznik ostaje u obvezi platiti nastavu koju je započeo, a ukoliko Polaznik ne podmiri cjelokupni iznos školarine do ugovorenog roka Škola ima pravo uskratiti mu daljnje pohađanje nastave, odnosno uskratiti Polazniku sva i/ili neka prava iz ugovora.
 3. Nakon upisa Polaznik pristupa pisanoj inicijalnoj provjeri znanja, kod određenih predmeta, kako bi se utvrdila razina predznanja s kojom Polaznik upisuje Program.

Članak 3. – POHAĐANJE NASTAVE I RASPORED:

 1. Nastava se sastoji od predavanja određenih rasporedom Škole, sukladno nastavnom planu.
 2. Polazniku će Škola omogućiti besplatnu nadoknadu propuštene nastave s idućom grupom/grupama istog predmeta u slučaju da je unutar nove grupe preostalo slobodno mjesto za Polaznika i samo u slučajevima kada je Polaznik propuštenu nastavu opravdao pismenim putem i propustio iz opravdanih razloga i to: dulje bolesti – što se dokazuje liječničkom potvrdom.
 3. U slučaju da Polaznik pismeno ne opravda izostanak i/ili izostaje iz razloga koji nisu navedeni u prethodnom stavku, Škola mu nije dužna osigurati nadoknadu propuštenog predavanja bez troška, već je Polaznik dužan uplatiti troškove za slušanje propuštene nastave prema važećem cjeniku, a sukladno broju sati s kojih je polaznik izostao.
 4. Škola Polazniku omogućava pristup on-line sustavu na adresi https://ucenici.algebra.hr, te će putem navedenog sustava Polazniku omogućiti pristup rasporedu, evidenciji prisutnosti na nastavi te dodatnim materijalima, primjerima i vježbama. Polaznik se obvezuje pratiti eventualne promjene u rasporedu putem navedenog online sustava.
 5. Škola zadržava pravo promjene rasporeda već pokrenute grupe s time da se obvezuje javiti Polazniku svaku promjenu u predviđenom rasporedu osobno, pozivom na telefon ili mobitel, SMS porukom ili e-mailom. Polaznik nema pravo na naknadu štete radi promjene rasporeda.
 6. U slučaju primjene mjera obustave rada na razini države i/ili regije, županije, grada, naselja zbog epidemiološke situacije, polaznici redovitu nastavu nastavljaju pohađati putem online prijenosa nastave u stvarnom vremenu po istom rasporedu kao i u učionici.
 7. Polaznici su obvezni svakodnevno prije dolaska na nastavu izmjeriti temperaturu. U slučaju povišene tjelesne temperature (37.2°C i veća) Polazniku nije dozvoljeno dolaziti u prostor Škole. Polaznici su dužni održavati fizički razmak i/ili nositi zaštitne maske prema naputcima HZJZ-a. U slučaju da zaposlenik Škole posumnja ili utvrdi da Polaznik ima povišenu temperaturu obvezan je Polaznika udaljiti s nastave te o slučaju obavijestiti Školu koja će poduzeti daljnje mjere.
 8. Polazniku kojemu je izrečena mjera samoizolacije nudi se mogućnost pohađanja nastave nakon završetka samoizolacije s nekom od sljedećih učioničkih grupa ili pohađanje nastave putem online prijenosa nastave u stvarnom vremenu u sljedećem ili istom ciklusu, u slučaju da je navedeni oblik nastave dostupan.
 9. U slučaju samoizolacije cijele obrazovne skupine, polaznici nastavljaju pohađati nastavu putem online prijenosa nastave u stvarnom vremenu po istom rasporedu. Nakon završetka samoizolacije obrazovna grupa nastavu nastavlja pohađati u učionici.
 10. Literatura i materijali propisani nastavnim planom i programom i korišteni na nastavi uključeni su u cijenu programa te ih Polaznik dobiva u trajno vlasništvo.
 11. Polaznik potvrđuje da dobivenu literaturu, materijale, primjere i vježbe neće distribuirati, umnožavati, kopirati, preprodavati, prezentirati, učiniti javno dostupnima budući da oni predstavljaju autorsko i intelektualno vlasništvo Škole. Škola će u slučaju navedenih postupaka Polaznika, raskinuti s njim ugovorni odnos, te pokrenuti postupak za naknadu štete.

Članak 4. – OTKAZ GRUPE:

 1. Kako bi grupa počela s radom ista mora biti popunjena. Popunjenom grupom Škola smatra grupu koja ima 25 polaznika u učionici, odnosno 30 polaznika u online formatu.
 2. Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika, Škola zadržava pravo otkaza grupe i/ili promjene termina početka, ali najkasnije 2 dana prije predviđenog početka.
 3. Škola zadržava pravo potpune i/ili djelomične promjene rasporeda grupe ako prije početka ili tijekom odvijanja nastave nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći što se posebno odnosi na vanjske dobavljače usluga energije i energenata, komunikacija i interneta, transporta opreme i slično. U slučaju promjene rasporeda već započete grupe iz bilo kojeg razloga Polaznik nema pravo na naknadu štete niti na povrat uplaćenih sredstava.
 4. Škola ne snosi odgovornost za moguće neodržavanje nastave grupe ako nastupe nepredviđene okolnosti više sile kao što su sigurnosna situacija u zemlji, vremenske neprilike, potresi, poplave, požari, epidemija i/ili obustava rada na temelju odluke kriznog stožera ili tijela vlasti radi okolnosti za koje Škola nije odgovorna te Polaznik nema pravo na naknadu štete.
 5. Ako Škola otkaže grupu i/ili odgodi početak, Polaznik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti pod uvjetom da nije započeo s pohađanjem nastave u novom terminu, ali ne i na naknadu štete. U svrhu povrata uplaćenog iznosa Polaznik će popuniti poseban obrazac kao potvrdu raskida ugovora, te osnove za povrat sredstava. Škola će na zahtjev Polaznika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka valjanog zahtjeva, a povrat izvršiti u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o povratu. Povratom sredstava ugovorni odnose se smatra raskinutim, te prestaju sva prava i obveze obiju strana.

Članak 5. – ISPIS:

 1. Činom uplate školarine i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Polaznik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će Škola formirati grupe s optimalnim brojem polaznika sukladno važećim obrazovnim standardima te angažirati treće osobe za potrebe pružanja usluga koje su predmet Ugovora i ovih Općih uvjeta, te se Polaznik obvezuje redovito pohađati nastavu.
 2. Polaznik je obvezan platiti cjelokupan iznos školarine i u slučaju ako iz bilo kojeg razloga svojevoljno prekine pohađanja nastave u bilo koje doba, ili istu pohađa neredovito.
 3. Polazniku će se odobriti ispis iz grupe i bit će oslobođen obveze plaćanja daljnjih rata školarine isključivo u slučajevima: bolesti dulje od mjesec dana, što se dokazuje liječničkom potvrdom.
 4. U slučaju pojave simptoma bolesti COVID-19, ispis je moguć uz liječničku potvrdu, pri čemu se odobrava povrat uplaćene školarine umanjene za iznos koji odgovara broju odslušanih sati. Polaznik je dužan pravovremeno, u roku od 7 dana od dana prestanka pohađanja nastave, ispuniti zahtjev koji čini potvrdu raskida ugovornog odnosa i osnovu za povrat sredstava. Škola nije dužna izvršiti povrat sredstava u slučaju da zahtjev nije predan na vrijeme.
 5. Polaznik se može ispisati iz opravdanih razloga navedenih u stavku 3. ovog članka i ima pravo na povrat uplaćene školarine po upisanom predmetu umanjene za administrativne troškove Škole u iznosu od 40,00 €, isključivo ako u roku od najviše 7 dana nakon početka nastave pismenim putem podnese Školi zamolbu za ispis.
 6. Polaznik se može ispisati prije početka nastave iz bilo kojeg razloga ukoliko odluči da ipak ne želi pohađati nastavu, ima pravo na povrat uplaćene školarine po upisanom predmetu umanjene za administrativne troškove Škole u iznosu od 40,00 €, isključivo podnošenjem pismenog Zahtjeva Školi zamolbu za ispis. Zadnji dan za takav ispis iz bilo kojeg razloga je dan prije početka nastave tog predmeta za koji se traži ispis.
 7. Kao dan ispisa uzima se u obzir datum podnošenja dokumentirane zamolbe za ispis Školi.

Članak 6. – ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

 1. Škola pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podataka Polaznika.
 2. Više informacija u vezi s obradom osobnih podataka od strane Škole Polaznik može saznati na internetskim stranicama https://www.algebra.hr/privola-za-obradu-osobnih-podataka/ te obraćanjem elektroničkim putem na e-mail adresu: dpo@algebra.hr.

Članak 7. – ZAVRŠNE ODREDBE:

 1. Škola ne snosi odgovornost za eventualno neprenesene informacije Polazniku u slučaju pokušane, a neuspjele komunikacije s Polaznikom poput nejavljanja Polaznika na telefon, neodgovaranja na e-mail poruke, SMS poruke i slično.
 2. Potpisom ovih Općih uvjeta Polaznik se obvezuje da će se u prostorijama Škole korektno ponašati i pridržavati kućnog reda i pravila ponašanja u ovisnosti o aktivnosti koju Polaznik pohađa, poštovati civilizacijske dosege u vidu oblačenja, higijene, ophođenja s djelatnicima i ostalim polaznicima, te da će se prema inventaru Škole odnositi pažnjom dobrog gospodara, a u protivnom pristaje snositi materijalnu i prekršajnu odgovornost. Polaznik se također obvezuje da svojim postupcima neće onemogućavati nesmetano odvijanje nastave te ometati ostale Polaznike i/ili ugrožavati njihova prava.
 3. Škola ima pravo raskinuti ugovorni odnos s Polaznikom i udaljiti i/ili isključiti ga sa nastave i/ili ostalih aktivnosti Škole u slučaju da ometa izvođenje nastave i/ili ostalih aktivnosti, ugrožava sigurnost zaposlenika i/ili ostalih Polaznika, vrijeđa zaposlenike i/ili Polaznike ili se ne pridržava bilo koje točke ovih Općih uvjeta. Polaznik u slučaju udaljavanja i/ili isključenja s nastave kao posljedicu kršenja ovih Općih uvjeta nema pravo na povrat uplaćene školarine niti pravo na naknadu štete.
 4. U slučaju potrebe za pojašnjavanjem i/ili tumačenjem odredbi Općih uvjeta Škole, Polaznik potvrđuje da je Škola, odnosno ovlaštena osoba Škole nadležna za tumačenje istog.
 5. U slučaju prigovora na bilo koji dio poslovanja Škole Polaznik ima pravo prigovor podnijeti pismenim putem i predati ga u poslovnim prostorijama Škole ili poslati putem pošte, ili elektroničke pošte na adrese Škole. Škola će na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Polaznik se u navedenom periodu odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije dok će ga u protivnom Škola teretiti za naknadu štete.
 6. Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, te će biti dostupni na internetskim stranicama Škole (https://www.algebra.hr/opciuvjeti/). Škola će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na zakonom predviđeni način.
 7. U slučaju spora stranke su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom. U slučaju da su stranke u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja, ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.
 8. Ovi opći uvjeti primjenjuju se od 1.9.2023. god. čime prestaju vrijediti sve ranije verzije.

Pripreme za državnu maturu