Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 25
Vježbe: 15
Samostalni rad: 110

Naziv predmeta:


Operacijski menadžment


Opis:


Razviti kompetencije studenata za primjenu znanja i vještina iz područja operacijskog menadžmenta u cilju postizanja efektivne i efikasne organizacije poslovanja.

Literatura:


Lummus, Rhonda R. (2018) The Operations and Supply Chain Professional.


Jacobs, F.R. and R.B Chase. (2017): Operations and Supply Chain Management: The Core, 4e, McGraw Hill.