Semestar: 1
ECTS: 15
Predavanja: 0
Vježbe: 0
Samostalni rad: 0

Naziv predmeta:


Pokretanje poslovnog projekta


Opis:


Pokretanje poslovnog projekta je timski zadatak. Cilj je pokazati sposobnost studenta za rad u timu na razvoju plana za pokretanje stvarnog inovativnog i disruptivnog novog poslovnog pothvata (start-up) u kontekstu digitalne ekonomije. Usavršavanje različitih profesionalnih poslovnih kompetencija i sposobnosti korištenja znatnog broja različitih izvora i argumenata u potpori stečenih znanja bit će potrebno tijekom pripreme projekta. Kako bi se postigao ovaj cilj, neophodno je da student može pokazati sposobnost praktične primjene znanja, metoda i okvira usvojenih tijekom prva dva semestra studijskog programa a sebe dokaže kao vrijednog člana tima i sposobnog suradnika.

Literatura:


Berry, T. (2006) Hurdle: The Book on Business Planning, Palo Alto Software, Inc; 6th Edition
Sahlman, W. A. (2008), How to Write a Great Business Plan, Harvard Business Review
Kawasaki, G. (2015), The Art of the Start 2.0, Portfolio