Semestar: 2
ECTS: 6
Predavanja: 40
Vježbe: 10
Samostalni rad: 130

Naziv predmeta:


Kvantitativne metode


Opis:


Osposobiti studente za samostalnu primjenu kvantitativne analize i modeliranja stjecanjem teoretskog i praktičnog znanja o kvantitativnim metodama. Studenti će naučiti prepoznati određene tipove problema te izabrati odgovarajuću metodu analize i modeliranja. Kroz primjere i vježbe razvit će vještinu modeliranja realnih poslovnih problema.

Literatura:


Jacobs, F. Robert (2019). Quantitative Methods (skripta)
Albright, S. Ch., Winston, W. (2015). Business Analytics: Data Analysis and Decision Making, 5th Edition. CENGAGE Learning.
Jacobs, F. Robert, Chase, Richard (2017). Operations and Supply Chain Management, 15th Edition. McGraw-Hill Education.