Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 40
Vježbe: 0
Samostalni rad: 110

Naziv predmeta:


Međunarodno pravo, informacijska sigurnost i privatnost


Opis:


Na ovom kolegiju studenti će se upoznati s interdisciplinarnim područjem upravljanja međunarodnim pravom, informacijskom sigurnošću i privatnošću, s posebnim naglaskom na komparativne pravne standarde i pravila na području komercijalnih poslova, intelektualnog vlasništva i informacijske sigurnosti. Studenti će se posebno fokusirati na tri međusobno povezana područja upravljanja informacijskim rizicima: pravilima upravljanja, tehnologije i pravno/etičkih pitanja u globalnom kontekstu. Studenti će također steći osnovna znanja unutar šire perspektive informacijskih rizika i sigurnosti, uključujući: čemu se najboljem možemo nadati kada govorimo o informacijskoj sigurnosti ("cybersecurity") i zašto je važno, kakve to ima posljedice po privatnost i etička pitanja, koji su trendovi upravljanja informacijskom sigurnošću diljem svijeta, i na koje različite načine privatni i javni sektori mogu učinkovito surađivati na smanjenje rizika od narušavanja sigurnosti, upravljanje rizicima, odgovor na incidente i planiranje nepredviđenih situacija.Literatura:


Scott J. Shackelford, Managing Cyber Attacks in International Law, Business and Relations: In Search of Cyber Peace (Cambridge University Press, 2014)
Cybersecurity and Cyber War: What Everyone Needs to Know (Oxford University Press)
Eric L.Richards and Scott J. Shackelford , Legal and Ethical Aspects of International Business (Aspen College Series, Wolters Kluwer Law and Business, 2014)
Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations (Michael N. Schmitt ed., 2017)