U tom smislu osnivač je primijenio svoje tada desetogodišnje iskustvo u promicanju i provedbi sustava osiguranja kvalitete obrazovanja i u Sveučilište i ugradio ga u strateške ciljeve razvojne strategije razvoja ustanove.

U tom je cilju još u 2009 godini pokrenut međunarodni projekt procjene i poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete u stručnim visokoškolskim ustanovama koji je iniciralo upravo Sveučilište Algebra. Hrvatski partneri u projektu su bili Vijeće veleučilišta i visokih škola, Sveučilište Algebra (http://www.algebra.hr), Veleučilište “Marko Marulić” iz Knina te Veleučilište u Slavonskom Brodu. Koordinator i stručni inozemni partner ovog projekta je bila Akreditacijska organizacija Nizozemske i Flandrije – NVAO (eng. The Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders, http://www.nvao.net). Više o projektu saznajte ovdje (www.heiq.net)

Uvođenje internog sustava osiguravanja kvalitete te njegova provedba i korištenje u visokom su obrazovanju nužni kako bi studenti, poslodavci i šira društvena zajednica stekli i zadržali povjerenje da institucija na pravilan i društveno koristan način provodi obrazovne aktivnosti za koje je dobila javnu ovlast iskazanu kroz akreditaciju. Kod visokoškolskih ustanova definiranje nastavnih planova i programa te načina i kriterija ocjenjivanja prepušteni su u velikoj mjeri ustanovi tako da je unutarnji sustav osiguranja kvalitete nužan kako bi se spomenuti proces odvijao transparentno. Za razliku od ustanova koje izvode nastavu po propisanim programima i gdje se ishodi obrazovanja provjeravaju vanjskom neovisnom provjerom (npr. srednjoškolski sustav i državna matura), kod visokog obrazovanja provjerava se interni sustav kvalitete te se na taj način osigurava transparentnost rada ustanove i ocjenjivanja.

Sveučilište Algebra svjesno je velike društvene odgovornosti koja je ustanovi povjerena davanjem javnih ovlasti kako u smislu razvoja karijera studenata koji se upisuju tako i u smislu očekivanja poslodavaca i gospodarstva da će kadrovi koji se školuju biti kvalitetni, zapošljivi i spremni doprinositi povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. U tom smislu naša je strateška usmjerenost prema izgradnji unutarnjeg sustava upravljanja kvalitetom koji će nam osigurati stvaranje i zadržavanje povjerenja šire zajednice i daljnju izgradnju naše kvalitete sa ciljem zadržavanja dobivenih akreditacija i certifikata.

Interni sustav osiguravanja kvalitete koji je razvijen unutar Sveučilišta Algebra je jasan, dokumentiran i transparentan te sveobuhvatno pokriva sve aspekte rada, ne samo nastavnu djelatnost. On prepoznavanje interese zaposlenih ali isto tako i studenata, poslodavaca, nacionalne ekonomije i nacionalnih i europskih strateških razvojnih smjernica. Sustav osiguravanja kvalitete na adekvatan način uključuje studente, zaposlenike, poslodavce i ostale relevantne čimbenike osiguravajući im jasne funkcije i utjecaj na sve procese koji se u Sveučilištu odvijaju. Radne procedure, ovlasti i odgovornosti sustav propisuje kroz odgovarajuće normativne akte.

U organizacijskom smislu takav sustav prepoznaje i uloge odnosno odgovornosti internih jedinica i pojedinaca za kvalitetu te propisuje i prati očekivane i ostvarene rezultate rada. Kroz redefiniranje ključnih pokazatelja dostignuća (KPI) i postavljenih ciljeva kvalitete koje treba kontinuirano provoditi odbor za kvalitetu osigurano je ne samo postavljanje i implementacija sustava osiguravanja kvalitete i njegovih temeljnih vrijednosti nego i praćenje njihovog ispunjenja te njihove revizije i potrebno usklađivanje.

Praćenje kvalitete rada u nastavi izvodi se kroz dva temeljna mehanizma:

A. Evaluacija rada od strane studenata i predavača

Za potrebe ove evaluacije koristi se interni sustav anketiranja koji predstavlja Internet aplikaciju dostupnu studentima u cilju ocjene kvalitete rada predavača, kvalitete nastave, nastavnog plana i nastavnih materijala kroz opsežnu anketu. Anketa se provodi anonimno nakon prvog međuispita i po završetku svakog programa (kolegija) te po potrebi određeni broj tjedana nakon završetka programa. Rezultati ankete dostupni su odgovornim osobama koje organiziraju nastavu i predavaču u formi statističke analize rezultata. Kako bi se osiguralo prepoznavanje rezultata ankete od strane nastavnika, svaki od njih treba odboru za kvalitetu predati ispunjeni obrazac izvještaja o održanoj nastavi u kojem daje i svoj osvrt na rezultate anketiranja.

B. Evaluacija postignuća i znanja studenata

Evaluacija zadovoljstva studenata daje donekle uvid u kvalitetu rada dok potpuni odgovor možemo dobiti procjenom znanja studenata i to internom i eksternom. U tom smislu ostvarenost ishoda učenja, prolaznost, ostvareni broj bodova i prisutnost na nastavi daju dobar uvid u rezultate obrazovnog procesa (interno). On se dodatno dopunjuje i rezultatima ostvarenim na međunarodnim certifikacijskim ispitima (za one kolegije gdje isti postoje) kako bi se i eksternom objektivnom evaluacijom utvrdila stvarna razina ostvarenog znanja. Posljednji, ne manje važan, element u eksternoj procjeni postignuća obrazovnog procesa dolaziti će iz ocjene poslodavaca koji zapošljavaju naše studente kroz trajno praćenje alumni zajednice koju provodi centar karijera.

Kako bi ostvari svoju viziju i postali prvi izbor u stručnom visokom obrazovanju iz područja računarstva i digitalnih tehnologija u regiji, sve ćemo svoje snage, znanje, vjeru i iskustvo i dalje usmjeravati prema izgradnji i provedbi sveobuhvatnog, transparentnog i dokumentiranog sustava osiguravanja kvalitete. Ovo ujedno predstavlja i naše čvrsto strateško opredjeljenje.

Odbor za kvalitetu

Osiguravanje kvalitete – službeni dokumenti i pravilnici

Osiguravanje kvalitete – rezultati ocjena kvalitete