Postupak reakreditacije provodi se sukladno članku 22 Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju svakih pet godina kako bi se detaljnim uvidom u kvalitetu rada visokoškolske ustanove utvrdilo zadovoljava li ona uvjete za produljenje dopusnice za rad ili ne. Na ovaj način Agencija za znanost i visoko obrazovanje štiti javni interes te osigurava da akreditirano visokoškolsko obrazovanje provode samo ustanove koje zadovoljavaju propisane kriterije kvalitete.

Sam postupak reakreditacije obično traje oko godinu dana (koliko je trajao i za Sveučilište Algebra), te započinje pripremom izvještaja o samoanalizi, koji je Sveučilište Algebra predalo Agenciji 12. 01. 2012. Unutar izvješća Sveučilište prezentira detaljne informacije o svome radu odgovaranjem na više od stotinu detaljnih pitanja podijeljenih u 7 poglavlja, čemu prilaže cjelokupnu dokumentaciju o poslovanju (pravilnike, podatke o zaposlenicima, prostoru, opremi, literaturi, međunarodnoj suradnji, znanstvenoj djelatnosti itd.). Izvještaj o samoanalizi služi kao podloga povjerenstvu za reakreditaciju u pripremi posjete učilištu, koja je u slučaju Sveučilišta Algebra izvedena 22. 05. 2012., i tijekom koje se utvrđuje istinitost podataka iznesenih u samoanalizi kroz uvid u prostore i dokumentaciju te kroz razgovore s nastavnicima, djelatnicima i studentima. Po završetku posjeta ustanovi, povjerenstvo sastavlja izvještaj s detaljnom i argumentiranom ocjenom kvalitete ustanove po svakom od 7 temeljnih kriterija, na temelju kojeg Akreditacijski savjet donosi Akreditacijsku preporuku.

Područja koja se ocjenjuju su: 1. Upravljanje Sveučilištem i osiguravanje kvalitete, 2. Studijski programi, 3. Studenti, 4. Nastavnici, 5. Stručna i istraživačka djelatnost, 6. Mobilnost i međunarodna suradnja i 7. Resursi. Moguće ocjene su u rasponu od pet kategorija, od nije provedeno (1) do potpuno provedeno (5). Ovisno o ostvarenom rezultatu moguća je uskrata dopusnice, izdavanje pisma očekivanja (sa ili bez zabrane upisa studenata) te Izdavanje potvrde o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti (produljenje dopusnice). U akreditacijskoj preporuci se navodi i period naknadnog praćenja unutar kojeg je Sveučilište dužno izvijestiti Akreditacijski savjet o provedenim mjerama poboljšanja kvalitete na temelju preporuka sadržanih u izvještaju povjerenstva.

Sveučilište Algebra po četiri je kriterija dobilo najvišu ocjenu (potpuno provedeno – 5: Upravljanje, programi, studenti i resursi), a po tri kriterija ocjenu (uglavnom provedeno – 4: nastavnici, stručna djelatnost i mobilnost) čime je ostvarilo 32 od 35 mogućih bodova odnosno 91,4%. U trenutku izdavanja Akreditacijske preporuke Sveučilište Algebra je najbolje ocijenjen stručni studij u Republici Hrvatskoj.

Pregled rezultata reakreditacije svih visokih učilišta u RH koji su postupak završili dostupan je na stranici AZVO: https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/akreditacijske-preporuke

Osiguravanje kvalitete