Stegovno povjerenstvo

Stegovno povjerenstvo sastoji se od tri člana od kojih je jedan iz redova studenata. Rad Stegovnog povjerenstva te pitanja odgovornosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Sveučilištu Algebra uređeni su Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti.

Etičko povjerenstvo

Etičko se povjerenstvo sastoji od tri člana od kojih je jedan studentski pravobranitelj. Rad Etičkog povjerenstva te norme ponašanja kojima se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ravnati studenti, nastavnici i drugi zaposlenici na definirani su Etičkim kodeksom.

Povjerenstvo za završne i diplomske radove

Povjerenstvo je zaduženo za osiguravanje kvalitete predloženih tema završnih i diplomskih radova studenata. Povjerenstvo provodi aktivnosti u skladu s Pravilnikom o završnom i diplomskom radu Sveučilišta Algebra.

Odbor za kvalitetu

Odbor za kvalitetu Sveučilišta Algebra osigurava djelotvornost postupka unaprjeđenja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe internih mehanizama za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na Sveučilištu Algebra.