Semestar: 1
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 15
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-504
Semestar: 1
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 15
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-504

Naziv predmeta:


Audio i video oprema


Opis:


Ovaj predmet upoznaje studente s osnovama i različitim načinima spajanja i primjene audio i video opreme. Audio i video sustavi danas su visoko integrirani, zbog čega je potrebno savladati osnovna znanja iz njihove integracije, pravilnog spajanja i upotrebe.

Kroz upoznavanje sa različitim standardima audio i video opreme, studenti će upoznati pravila struke u smislu snimanja i isporuke adekvatnog audio i video sadržaja koji se u naknadnim procesima montira u završni oblik – audio-vizualno djelo.

Ovaj predmet je također priprema za druge kolegije u studijskom programu na tematiku audio i video opreme, pošto bez tih znanja ne mogu napraviti snimanje kvalitetnog audio i video sadržaja kao pripremu u sve kasnije procese obrade i montaže zvuka i slike.

Studenti će naučiti o:
• Osnovnim tipovima analognih i digitalnih audio i video standarda i pripadajućih kabela za spajanje audio i video sustava
• Osnovnim tipovima analognih audio uređaja i njihovom spajanju u sustave za obradu zvuka
• Osnovnim tipovima digitalnih audio uređaja i njihovom spajanju u sustave za obradu zvuka
• Osnovnim tipovima video uređaja na strani kreiranja videa
• Osnovnim tipovima video uređaja na strani montiranja, obrade i reprodukcije videa za različite medije

Ovaj predmet se podučava kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Procjena modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere te praktičnim zadacima sa individualnim pristupom.


Literatura:


Obavezna literatura:
1. Henevald, Helen M.(2019) Audio, Video and streaming media technologies

Dopunska literatura:
1. Austenberry, D.(2013) The technology of Video and Audio Streaming