Semestar: 1
ECTS: 4
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 75
Šifra kolegija: 23-10-500
Semestar: 1
ECTS: 4
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 75
Šifra kolegija: 23-10-500

Naziv predmeta:


Engleski jezik za medije


Opis:


Cilj ovog kolegija je omogućiti studentima da nauče:
• koristiti ispravnu stručnu terminologiju u poslovnim razgovorima
• koristiti ispravnu gramatiku u poslovnim razgovorima.

Engleski je jedini strani jezik koji studenti uče na Visokom učilištu Algebra. U sklopu ovog kolegija studenti uče ispravnu terminologiju i gramatiku engleskog jezika za korištenje u različitim poslovnim situacijama s naglaskom na medije. Ovaj kolegij priprema studente za pohađanje drugih kolegija u sklopu ovog studijskog programa koji koriste englesku terminologiju i vještine izražavanja na engleskome jeziku.

Studentima je važno pohađati ovaj kolegij u svrhu unaprjeđenja vještina korištenja engleskog jezika, koje su nužne u medijima. Engleski je osnovni jezik medija i znanje koje studenti steknu pohađanjem ovog kolegija doprinijet će ukupnim vještinama potrebnim za njihovo buduće zaposlenje. U sklopu ovog kolegija, student stječu iskustvo snalaženja u poslovnim situacijama u sklopu medijske industrije u pisanom i usmenom obliku.

Studenti će naučiti:
• jezik struke kroz usvajanje pojmova i vokabulara medija
• gramatiku engleskog jezika
• pravopis engleskog jezika i ostale karakteristični detalji programskog sadržaja
• obradu i analizu informativnih tekstova za razvijanje vještina čitanja, slušanja, pisanja i govorenja na engleskom jeziku.


Literatura:


Obavezna literatura:
1.Ceramella, N., Lee, E., (2008), Cambridge English for the Media, CUP Cambridge
2. Algebra Student’s Grammar Handbook (available on IE)

Dodatna literatura:
1.Hill, D. (2012) English for Information Technology 2. [s.l.] Pearson Education ELS. Butterfiled, A. (eds.), Ngondi, G.E. (eds.) and Kerr, A. (eds.) (2016) A Dictionary of Computer Science.7th edn. [s.l.] OUP Oxford.
2. Bernstein, J. (2018) Computers Made Easy: From Dummy to Geek. [s.l.] Independently published.
3. Frick, E. (2019) Information technology Essentials: An Introduction to Information Technology. [s.l.] Frick Industries LLC.