Semestar: 1
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-502
Semestar: 1
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-502

Naziv predmeta:


Uvod u predprodukciju videa


Opis:


Cilj ovoga modula je da studente upoznamo sa organizacijskim i produkcijskim vještinama video projekta kao i alatima koji se koriste za realizaciju audiovideo sadržaja. Također se ovaj modul sastoji od raznih alata koji se primjenjuju u digitalnim medijima u početnoj fazi produkcije projekta. Ocjenjivanje modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na zadane primjere tijekom ispita, na grupnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom.

Modul se podučava kroz teorijsku i praktičnu nastavu povezano sa projektima i realizacijama u drugim modulima, a bazira se na učenju kroz razvoj projekta od ideje do realizacije. Svrha modula je da se studente pripremi za druge kolegije koristeći tehnike i principe organizacijskih i produkcijskih vještina.

Studenti će naučiti:
• osnovne pojmove u produkciji AV djelatnosti i digitalnim medijima
• faze razvoja i realizacije projekta
• dijelove produkcijskog tima, funkcije, sektore, način rada i suradnje
• organizaciju i koordinaciju unutar timske proizvodnje
• vrste, analizu i način primjene (čitanje) pisanih kreativnih projekata
• način stvaranja i pripreme projekata iz različitih vrsta literarnih predložaka odnosno razrada te drugih oblika kreativnih ideja i tekstova u financijski i operativni plan i druge segmente produkcije
• upotrebljavati alate za definiranje, organiziranje i realizaciju produkcije u njenom financijskom i operativnom dijelu
• primijeniti organizacijske i operativne vještine
• pravne i sigurnosne dijelove proizvodnje
• hands on experience/ praktični i terenski rad
• nadograditi stečeno znanje


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Film Budgeting: Or How Much Will It Cost to Shoot Your Movie?

Dopunska literatura:

1. Micro-Budget Hollywood: Budgeting (And Making Feature Films For $50,000 to $500,000)
2. Film Scheduling: Or, How Long Will It Take to Shoot Your Movie?
The Business of Film: A Practical Introduction (American Film Market Presents) 2nd Edition
3. The Independent Film Producer’s Survival Guide: A Business And Legal Sourcebook 2nd Edition
4. The Complete Film Production Handbook, Fourth Edition (American Film Market Presents) 4th Edition
5. The Guide to Managing Postproduction for Film, TV, and Digital Distribution: Managing the Process 3rd Edition
6. Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need
7. The Business of Film: A Practical Introduction (American Film Market Presents) 2nd Edition