Semestar: 2
ECTS: 4
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 75

Naziv predmeta:


Kreacija zvuka, zvučnih efekata i naracije