Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-508
Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-508

Naziv predmeta:


Uvod u produkciju videa


Opis:


Cilj modula je upoznati studente s osnovama vizualnog pripovijedanja kroz video medije, od komunikacije pa sve do atmosfere, unutar filmskog jezika i estetike te komercijalnog videa. Modul se poučava kroz integraciju teorije, znanja i individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema.

Ocjenjivanje modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na zadane primjere tijekom ispita, na pojedinačnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom.

Individualni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu i zahtijeva od studenata izradu i pisanje scenarija, storyboarda i sirove snimke spremne za montažu. Ovaj modul dio je medijske jezgre studija, aktivno provodi studente kroz ključne elemente video produkcije od koncepta do planiranja kadra i stvarnog snimanja.

Studenti će naučiti:
• o filmskom jeziku i osnovnim snimateljskim pristupima.
• o tradicionalnim i modernim produkcijskim metodama.
• samostalno stvoriti i isproducirati vlastite radove.
• stvoriti osnovne preduvjete za izradu filma i videa.
• o video estetici i strukturi.
• osnove snimanja,
• o svjetlu i dramaturškoj strukturi.
• osnove filmske montaže i kolor korekciji projekta.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Owens, J. (2021) Video Production Handbook. 6th edition.NY: Taylor and Francis
2. Millerson, G. (2008) Video Production Handbook. 4th edition. Waltham, MA: Focal Press

Dopunska literatura:

1. Ascher, S. and Pincus, E. (2013) The Filmmaker’s Handbook. 5th edution. NY: Plume
2. Murch, W. (2001) In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing. 2nd edition. Hollywood, LA; Silman-James Press
3. Sutherland, M. (2008) Advertising and the Mind of the Consumer. 3rd Edition. Milton, UK: Routledge