Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-515
Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-515

Naziv predmeta:


Uvod u digitalnu sliku


Opis:


Ovaj modul upoznaje studente s osnovama vizualnog pripovijedanja priča kroz manipulaciju fotografskim medijima, rasterskim slikama i optimizacijom za multimedijska rješenja s ciljem vizualne promjene, promjene u vizualnim porukama ili atmosferi.

Modul se podučava kroz integraciju istraživanja, praktičnog znanja i individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na praktičnoj analizi i kritičkom osvrtu u obliku rješenja temeljenog na vještinama unutar danih primjera, na pojedinačnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu vizualnom pripovijedanju priča isključivo kroz tijek foto manipulacije, naknadne obrade i željene promjene u vizualnoj komunikaciji.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, aktivno provodeći studente manipulaciju podacima rasterskih slika (fotografske slike ili računalno generirane slike). Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima vezanima uz područje medija.

Studenti će naučiti o:
• procesima i okosnicama za manipulaciju slikom
• formatu podataka i utjecaju dubine bita na postprodukciju i fotomanipulaciju
• fotoforensiji i preprekama koje ona predstavlja
• destruktivnoj i nerazornoj obradi rasterskih slika
• fleksibilnoj rutini tijeka rada u obradi slika
• stvaranju vektorske grafike i integraciji slike
• optimizaciji, upotrebi i performansi rasterske slike, npr. okruženju za igre, web SEO i slično.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Chavez, C. and Faulkner, A. (2021) Adobe Photoshop Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press
2. Wood, B. (2021) Adobe Illustrator Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press

Dopunska literatura:

1. Snider, L. (2021) Adobe Lightroom CC and Photoshop CC for Photographers Classroom in a Book, 1st edn, [s.l.]: Adobe Press
2. Hogan, C. L. (2017) Optimizing images. 1st edition. Sebastopol, CA: O'Reily Media