Semestar: 4
ECTS: 4
Predavanja: 30
Vježbe: 15
Samostalni rad: 75
Šifra kolegija: 23-10-523
Semestar: 4
ECTS: 4
Predavanja: 30
Vježbe: 15
Samostalni rad: 75
Šifra kolegija: 23-10-523

Naziv predmeta:


Osnove poslovne ekonomije


Opis:


Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• objasniti osnovne elemente ekonomskog sustava i njihovo međusobno djelovanje te utjecaj na poslovanje
• analizirati elemente koji utječu na stanje na tržištu, na ponašanje potrošača i djelovanje poslovnih subjekata
• evaluirati utjecaj makroekonomskih čimbenika i trendova na poslovanje
• uskladiti poslovanje s globalnim trendovima i mogućnostima za razvoj poslovanja koje pruža institucionalni okvir

Studentima je važno pohađati ovaj modul budući će se u svojoj profesiji morati prilagođavati tržištu i tržišnim trendovima, bez obzira na to hoće li raditi u nekoj poslovnoj organizaciji kao zaposlenik te organizacije, ili će raditi samostalno kao vanjski suradnik. Svaka poslovna aktivnost usmjerena je na tržište te je stoga važno poznavati elemente koji utječu na stanje na tržištu i na ponašanje različitih sudionika na tržištu. Pri tome je bitno naučiti na koji način kreirati sadržaje koji će biti tržišno uspješni.

Također, važno je znati prepoznati makroekonomske i globalne čimbenike i trendove koji zahtijevaju prilagodbu poslovanja. U konačnici, globalno poslovno okruženje pruža mogućnosti za financiranje poslovnih ideja i projekata kroz korištenje postojećeg institucionalnog okvira.

Stečenim znanjima i vještinama studenti mogu konstruktivno doprinijeti stvaranju poslovnih ideja i učinkovito sudjelovati u njihovoj realizaciji na radnim pozicijama multimedijskih stručnjaka.

Studenti će naučiti:
• koji elementi čine ekonomski sustav i kako međusobno utječu jedni na druge
• što je tržište te na koji način ponuda i potražnja kreiraju tržišne odnose
• objasniti koji su temeljni čimbenici koji utječu na ponašanje potrošača
• čimbenike koji su ključni za donošenje odluke o proizvodnji te na koji način je moguće optimizirati troškove
• interpretirati makroekonomske čimbenike i njihove vrijednosti te način na koji utječu na poslovanje
• osmisliti načine usklađivanja poslovne strategije s globalnim trendovima
• prepoznati mogućnosti za financiranje poslovnih ideja i projekata u okviru postojećeg institucionalnog okviraLiteratura:


Obavezna literatura:

1. Samuelson, P.A. and Nordhaus, W.D. (2009) Economics. [s.l.] McGraw-Hill Education.

Dopunska literatura:

1. Mankiw, N.G. (2011) Principles of Economics. [s.l.] Cengage Learning
2. Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L. (2012) Microeconomics.8th edn. [s.l.] Pearson.
3. DK (2018) The Economics Book: Big Ideas Simply Explained. [s.l.] DK.