Semestar: 4
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-521
Semestar: 4
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-521

Naziv predmeta:


Produkcija videa


Opis:


Ovaj modul upoznaje studente s naprednim elementima video produkcije i montaže s ciljem prenošenja poruke i priče kroz fleksibilan i fokusiran tijek rada. Modul se nastavlja na prethodno stečena znanja te studenti stvaraju svoje namjenske filmove koristeći opremu prema potrebi projekta. Kod izrade namjenskih filmova, studenti biraju na kakvom projektu žele raditi između edukativnog, glazbenog ili promiđbenog filma.

Modul se poučava kroz integraciju teorije, znanja i individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Ocjenjivanje modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere tijekom domaće zadaće, kao i na praktičnim domaćim zadaćama, te na pojedinačnim studentskim projektima. Individualni studentski projekt temelji se na video montaži unutar različitih žanrova i finalnog rezultata. Ovaj modul dio je medijske jezgre studija, aktivno vodi studente kroz video montažu i finalizaciju medijske forme.

Studenti će nučiti o:
• Primjeni scenske tehnike.
• Izboru kamera prema potrebama projekta.
• Razlikama objektiva i pokretima kamera.
• Primjeni studijske rasvjete i filmske rasvjete.
• Primjeni green screena.
• Montaži video formata prema zadanim normama.
• Miksanje više kamera u studiju
• Distribuiranju audio-video sadržaja.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Jago, M. (2021) Adobe Premiere Pro Classroom in a Book, [s.l.]: Adobe Press

Dopunska literatura:

1. Owens, J. (2021) Video Production Handbook. 6th edition.NY: Taylor and Francis
2. Millerson, G. (2008) Video Production Handbook. 4th edition. Waltham, MA: Focal Press
3. Hurkman, v. A. (2010) Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. 1st edition. Tuscaloosa, AL: Peachpit