Semestar: 5
ECTS: 4
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 60
Šifra kolegija: 23-10-533
Semestar: 5
ECTS: 4
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 60
Šifra kolegija: 23-10-533

Naziv predmeta:


Plasman i zaštita sadržaja


Opis:


Cilj kolegija je usmjeravanje studenata prema nekoliko faza u percepciji proizvoda i njegovog plasmana te zaštiti istog. Polazišna točka razgovora je prisutnost proizvoda kroz njihov plasman u medijima iz marketinških razloga, te konvergira prema smislu, cilju i poruci valorizirajući nove trendove i kreativne pristupe.

Nakon toga kolegij prolazi kroz digitalni sadržaj, njegovu primjenu na globalnoj bazi i vrsti i izradi, te plasmanu takvog digitalnog sadržaja koji takvu primjenu može ispuniti. Digitalni sadržaj kroz prodajne platforme postaje dio otvorenog tržišta, a taj koncept se dopunjuje sa samostalnim plasmanom i zaštitom istog čime kolegij doprinosi većoj neovisnosti studenata kroz aplikaciju znanja i vještina u produkciji.

Kolegij se također fokusira i na ugovorne zaštite vezane uz projekte koji definiraju digitalni sadržaj, ali i ugovore koji definiraju upotrebu i korištenje samih pojedinačnih digitalnih sadržaja.

U kolegiju studenti će naučiti:
• Analizirati klasične plasmane proizvoda
• Marketinški pristup plasmanu proizvoda
• Kreativni pristup plasmanu proizvoda
• Kreirati rješenje plasmana proizvoda
• Analizirati potrebu za plasman digitalnog sadržaja
• Plasirati digitalni sadržaj
• Upravljati zaštitom digitalnog sadržaja
• Zaštititi digitalni sadržaj


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Buess, J. (2003) Product Placement: The Analysis of a Marketing Communication Instrument
2. Galician, ML. (2004) “Handbook of Product Placement in the Mass Media: New Strategies in Marketing”,
3. Sylvan, R. (2010) Taking Stock: Make Money in Microstock Creating Photos That Sell
4. Deihl Eric (2012) Securing Digital Video: Techniques for DRM and Content Protection

Dopunska literatura:

1. Honthaner, EL. (2010) “The Complete Film Production Handbook”,
2. Brennan, I, Dubas, KM and Babin, LA, (1999) The influence of product-placement type and exposure time on product-placement recognition
3. Cowey, E and Barron, C, (2008) “When product placement goes wrong: the effects of program liking and placement prominence”
4. D’Astous, A and Chartier, F, (2000) A Study of Factors Affecting Consumer Evaluations and memory of Product Placements in Movies