Semestar: 6
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-538
Semestar: 6
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-538

Naziv predmeta:


Izvori financiranja multimedijskih projekata


Opis:


Cilj ovog modula je upoznati studente s izvorima financiranja multimedijskih projekata kao aktivnostima samostalnih pravnih subjekata. Bez obzira traži li financiranje za svoj multimedijski projekt udruga, start-up ili MSP, putevi identifikacije i realizacije financijskih sredstava vrlo su slični.

Studenti će na ovom modulu upoznati start-up modele financiranja multimedijskih projekata (bootstrapping, FFF, crowdfunding, anđeli-investitori, pre-seed, seed financiranje), kao i EU fondove za financiranje multimedijskih projekata. Razvit će vještine logičkog razmišljanja i zaključivanja, prikupljanja, obrade i upotrebe podataka u funkciji projektnog planiranja te će biti u konačnici osposobljeni za pisanje projektnih prijedloga za prijavu na natječaje za financiranje.

Studenti će u sklopu ovog modula usvojiti znanja i vještine potrebne za prepoznavanje adekvatnih izvora financiranja svojih multimedijskih projekata, kao i svih koraka koje je za njihovo ostvarenje potrebno realizirati (od osnivanja pravnog subjekta, preko identifikacije prikladnih poziva za financiranje, do oblikovanja projektnih prijava). To će im dugoročno omogućiti diverzifikaciju prihoda i veću održivost njihove profesionalne karijere.

Studenti će naučiti:
• identificirati različite oblike financiranja multimedijskih projekata te odabrati najprikladniji za njihovu svrhu
• pronalaziti pozive za prijavu projekata na natječaje za financiranje multimedijskog stvaralaštva iz fondova Kreativne Europe i Hrvatskog audiovizualnog centra i razvoja ljudskih potencijala iz Europskog socijalnog fonda i Erasmus+ fonda.
• tehnike desk istraživanja na internetu za potrebe prikupljanja i analize informacija o društvenim problemima i potrebama različitih društvenih skupina.
• uskladiti projektne ciljeve s ciljevima nacionalnih i europskih strategija i operativnih planova te ciljevima natječaja.
• raščlaniti projekt na projektne elemente i aktivnosti te pomoću Ganttovih dijagrama grafički prikazati njihovo trajanje, vremenski raspored i rokove provedbe.
• logički povezivati ciljeve i očekivane rezultate aktivnosti s objektivnim pokazateljima i izvorima provjere.
• u izradi proračuna, planirati direktne i indirektne troškove sukladno uputama iz natječaja.
• u opisu projektnih aktivnosti koristiti iskustva iz studija slučaja uspješnih projekata iz europske i hrvatske prakse.
• pokrenuti crowdfunding kampanju za multimedijski projekt

Literatura:


Obavezna literatura:

1. European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, The CulturEU funding guide - EU Funding Opportunities for the Cultural and Creative Sectors 2021-2027 Culture, 2021, https://culture.ec.europa.eu/de/node/1110
2. European Commission, Earsmus+ Programme Guide, 2022, https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf

Dopunska literatura:

1. European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Creative Europe 2021-2027 : push boundaries, 2021 https://data.europa.eu/doi/10.2766/794740
2. Korisnički priručnik za prijavni obrazac A u sklopu Poziva UP.02.1.1.02 „Umjetnost i kultura za mlade“