Image for Naši projekti
Naslovnica

Naši projekti

Od 2008. do danas pripremili smo više od 20 prijedloga razvojnih projekata i prijavili ih na različite natječaje za domaće i međunarodno financiranje.

Više od polovice predmetnih projekata predložili smo u konzorciju i suradnji s međunarodnim partnerima. Neki se upravo izvode a nekoliko ih je završeno.

Projekti u provedbi

 

„Provedba HKO u stručnim studijima računarstva“

Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

UP.03.1.1.03.0063. / 2019 – 2021.

Projekt „Provedba HKO u stručnim studijima računarstva“ okupio je sve potencijalne izvoditelje stručnih studija koji rezultiraju kvalifikacijama “stručni prvostupnik inženjer računarstva” i “stručni specijalist inženjer računarstva”. Zbog heterogenosti postojećih kvalifikacija, a držeći se temeljne postavke HKO-a o usklađenosti naziva i sadržaja kvalifikacije, ovim projektom želimo urediti područje stručnih studija računarstva, zajedno s partnerima (8 visokoobrazovnih institucija i 4 ustanove kao šira radna skupina (3 + HUP), kroz razvoj 9 standarda kvalifikacija (3 na preddiplomskoj i 6 na diplomskoj razini), te unaprijediti/razviti 10 studijskih programa sukladno kvalifikacijskom okviru. Ovaj projekt ima snažan multiplikacijski pozitivan efekt. Zapošljavanje kadrova u području ICT-a znači pametan rast i razvoj gospodarstva, s višom dodanom vrijednošću, kao i nove razvojne projekte koji generiraju nova radna mjesta i to u različitim područjima ulaganja.

 

„Akademija u hodu“

Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

UP.03.1.1.03.0033 / 2019 – 2021.

Svrha ovog projekta, na kojemu je Visoko učilište Algebra partner, je unaprijediti kvalitetu i relevantnost stečenih kvalifikacija studenata koji pohađaju sveučilišne preddiplomske i diplomske studijske programe slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (ALU) i Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS). U skladu s ciljevima strategije Europa 2020, ovaj projekt vodi do dva definirana specifična cilja: 1) Unaprijediti postojeći sveučilišni preddiplomski i diplomski studijski program slikarstva u skladu s načelima HKO-a te obrazovne programe cjeloživotnog učenja Poduzetnišvo u kreativnim industrijama i Zaštita intelektualnog vlasništva. Uloga Visokog učilišta Algebra je ključno za tehnički dio realizacije digitalnog arhiva.

Saznaj više

„Provedba HKO u području grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije“

Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

UP.03.1.1.03.0031 / 2019 – 2021.

Visoko učilište Algebra sudjeluje kao partner u projektu „Provedba HKO-a u području grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije“, čiji nositelj je Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Putem ovog projekta teži se ostvarenju ciljeva kvalitetnog obrazovanja relevantnog u odnosu na tržište rada, pojedinca i društva u cjelini. Projektom će se izraditi 4 nova sveučilišna studijska programa (2 diplomska i 2 preddiplomska) u području grafičke tehnologije, multimedije i vizualne komunikacije u skladu sa standardima kvalifikacija (4 nova) te 4 standarda zanimanja. Ovim projektom stvoriti će se predispozicije za izradu novih projekata u koje će biti uključeni studenti kao i nastavno te nenastavno osoblje s čime će se omogućiti razvoj novih kapaciteta i mogućnosti za domaću i međunarodnu mobilnost.

Saznaj više

„Transformacija i internacionalizacija IT studija Algebra TIIT“ 

Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

UP.03.1.1.02.0021. / 2018 – 2021.

Kroz razvoj združenog studija sa visokim učilištem EPITECH iz Francuske te kroz razvoj i provedbu obrazovnih programa na engleskom jeziku u području računarstva, projekt će doprinijeti internacionalizaciji Visokog učilišta Algebra te unaprijediti prekograničnu suradnju u visokom obrazovanju u RH. Projekt se provodi od listopada 2018. do listopada 2021. godine

„Inovativni program za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u području bioekonomije zasnovane na šumama (VET4BioECONOMY)“

Erasmus+

2018-1-HR01-KA202-047491 / 2018 – 2021.

Projekt nositelja Hrvatskog šumarskog instituta u kojem je Visoko učilište Algebra jedan od partnera. Ovaj projekt rezultirat će novim kurikulumom i e-tečajem o bioekonomiji baziranoj na šumarstvu ponajprije namijenjeni stručnjacima iz područja šumarstva i drvne tehnologije. Visoko učilište Algebra će u projektu raditi na multimedijskim digitalnim obrazovnih materijalima za e-tečaje.

 

„E-Leadership Trainer Accelerator (eLead Speed)“

Erasmus+

2018-1-BG01-KA203-047957 / 2018 – 2020.

Projekt nositelja New Bulgarian University (Bugarska), u kojem je Visoko učilište Algebra jedan od partnera. Cilj ovog projekta je stvaranje akceleratora za nastavnike i instruktore putem kojeg će se širiti inovativne obrazovne prakse na području e-Leadershipa. Pristup temeljen na Industrie 4.0 konceptu, efikasnom korištenju novih ICT alata, inovativnim metodama izrada kurikuluma te kreativnom suradničkom okruženju poslužit će za stvaranje visokokvalitetnih obrazovnih materijala (Open Educational Resources ili OER) kojim će se koristiti nastavnici i studenti u visokoobrazovnim ustanovama (HEI) te profesionalni instruktori u strukovnom i cjeloživotnom obrazovanju (VET) za oblikovanje programa stjecanja traženih visokokvalitetnih vještina i kompetencija e-Leadershipa

„Knowing IPR – Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management

Interreg Danube Transnational Programme

2018 – 2021.

Poznavanje prava intelektualnog vlasništva poboljšat će okvirne uvjete za inovacije u dunavskoj regiji razvijanjem transnacionalne platforme Poznavanje prava intelektualnog vlasništva – Knowing IPR, koja će pružiti alat za otvoreni pristup za naprednu analizu prava intelektualnog vlasništva i smjernice za poboljšani i usklađen okvir politike prava intelektualnog vlasništva u dunavskoj regiji. Osigurat će širi pristup temeljen na potrebama postojećih inovacija i rezultata istraživanja, patentima i znanju o pravima intelektualnog vlasništva te će obuhvatiti usluge i obuku za upravljanje pravima intelektualnog vlasništva i podršku komercijalizaciji rezultata istraživanja i prijenosu tehnologije.

Proširenje usluga Poduzetničkog inkubatora DigiBoost radi povećanja i uspješnost financiranja MSP-ova, te promicanja poduzetništva i poduzetničkih vještina”

Europski fond za regionalni razvoj

KK.03.1.2.05.0044 / 2018 – 2020.

Cilj projekta je razvoj i povećanje usluga stručne i savjetodavne podrške koje nudi inkubator, te povećavanje usluga informiranja namijenjenih MSP–ovima. Analizom pruženih stručnih i savjetodavnih usluga namijenjenih inovativnim MSP-ovima u Gradu Zagrebu, uvidjeli smo nedostatak kod tematskih cjelina: financiranje projekata korištenjem platformi za grupno financiranje za novoosnovane MSP-ove, unaprjeđenje proizvoda i usluga za novoosnovane MSP-ove, povezivanje korporacija i novoosnovanih MSP-ova, lean menadžment u novoosnovanim MSP-ovima. Ako usporedimo uspješnost ostalih europskih zemalja, u Hrvatskoj postotak MSP-ova koji uvode inovacije je 8 puta niži od prosjeka Europske unije. Inovacije u MSP-ovima rezultiraju stvaranje novih proizvoda i usluga, što povlači odmah i rast i održivost MSP-a. Kako bi se taj broj povećao, nužno je osigurati što veći broj različitih usluga koje će jačati razvoj subjekata MSP-ova i poticati cjeloživotno učenje zaposlenih u firmi. Projekt osigurava edukaciju MSP-ova koji danas rade softverska i inženjerska rješenja po narudžbi kupaca. Oni često imaju ekspertizu i želju krenuti sa vlastitim proizvodom ali ne znaju odakle početi. Inkubator ima mentorsku mrežu koja broji gotovo 90 stručnjaka koji imaju navedenu ekspertizu. Kroz takvu edukaciju pozitivno utječemo na poboljšanje poduzetničkih vještina koje su ključne za rast i razvoj poslovanja i stopa preživljavanja MSP-ova.

Završeni projekti

 

“Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function (HRMinHEI)“

Erasmus+

2016-1-HR01-KA203-022196 / 2016 – 2018.

Ovaj projekt nositelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u kojem je Visoko učilište Algebra bilo jedan od partnera, uspješno je završen u rujnu 2018. godine. Cilj projekta je bio proučiti aktualno stanje upravljanja ljudskim potencijalima u visokoobrazovnim ustanovama, razviti nacionalne preporuke za HR u visokom obrazovanju te provesti istraživanja i izraditi besplatni on-line alat za usporedbu i mjerenje razine razvijenosti HR pristupa unutar visokoškolske ustanove.

„Strengthening Professional Higher Education in Central and South-Eastern Europe – PROSCEE“

Erasmus+

562270-EPP-1-2015-1-SI-EPKKA3-PI-FORWARD / 2016 – 2019.

Glavni cilj je ovoga projekta nositelja EURASHE – European Association fo Institutions in Higher Education je objedinjavanje ključnih sudionika u području visokog stručnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz čitave Europe, obrazovnih institucija i tvrtki iz Jugoistočne Europe te izrada specifičnih smjernica za upravljanje prioritetima u svakoj od uključenih zemalja i na području čitave regije. Uz partnere iz Belgije, Malte, Češke, Rumunjske i Mađarske, hrvatski su partneri Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Vijeće veleučilišta i visokih škola.

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije

Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2007-2013.

HR.3.1.15-0048 / 2015 – 2016.

Projektom se uređuje sustav kvalifikacija u području multimedije, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14). Nositelj projekta je Sveučilište Sjever, a Visoko učilišta Algebra jedan je od partnera. Projekt je uspješno završen u rujnu 2016. godine

„Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost“

IPA Further development and Implementation of Croatian Qualifications Framework (COQF)

4.1.3.1.06.01.c10 / 2013 – 2015.

Nositelj projekta je AZVO, a Visoko učilište Algebra je partner projektu koji je uspješno završio u veljači 2015. godine. Kroz projekt je razvijeno 6 standarda kvalifikacija i studijskih programa, razvijeni su ishodi učenja i vrednovanje, te kriteriji i procedura te razvoj priznavanja prethodnog učenja čime je izgrađen sustav priznavanja neformalnog i informalnog učenja u visokom obrazovanju.

„Stvaranje novih prilika za gospodarstvo temeljeno na znanju u području računalstva i računalnog inženjerstva“

IPA IV OP Razvoj ljudskih potencijala Implementacija novih kurikuluma

Europeaid/128900/M/ACT/HR 2010 – 2011.

Projekt je vodila Srednja škola Ruđer Bošković uz suradnju Srednje škole Krapina i Elektrotehničke škole Split. U pripremi i početku provođenja projekta sudjelovali su i predstavnici drugih institucija (FER, Visoko učilište Algebra, HUP, IEEE), a projektom su izrađeni nastavni materijali i novi kurikulum za područje računarstva u srednjim strukovnim školama u RH

„Izgradnja i neovisna procjena internog sustava kvalitete u visokom obrazovanju

Quality Assurance ih Higher Education

2010.

Projekt predstavlja međunarodni pilot projekt sa jednom od vodećih Europskih akreditacijskih agencija, Nizozemsko – Flamanskim NVAO koji je 18. i 19. listopada 2010. izvršio audit internog sustava osiguravanja kvalitete Visokog učilišta Algebra koristeći vlastite standarde usklađene sa ESG. Kao rezultat izvršenog audita, Visokom učilištu je 22.12.2010. izdan pozitivan Institutional audit report, prema kojem je zadovoljila sve NVAO standarde sa razmjerno visokim ocjenama, uz nekoliko preporuka za potrebna poboljšanja. Kao rezultat provedenog postupka NVAO je izdao certifikat „Meets quality requirenments of NVAO“.

Zašto je Algebra siguran izbor za tvoju budućnost?

Vjetar u
leđa

Kod nas ćeš naučiti sve o informacijskim tehnologijama, području za kojim potražnja stalno raste. Vjerujemo da ćemo ti tako osigurati podlogu za osobni razvoj i učiniti te metom poslodavaca.

Moderna metodologija

Odbijamo stajati na mjestu u svijetu koji se sve brže i brže mijenja. Jako pazimo da svaki studijski program bude u skladu s modernim trendovima i ide u korak s vremenom.

Kvaliteta bez premca

Ponosni smo na brojna priznanja i status najkvalitetnijeg stručnog studija u Hrvatskoj. Iz godine u godinu se trudimo opravdati ukazano povjerenje, jer znamo da tvoja budućnost ovisi o tome. Zato svoju zadaću ne shvaćamo olako.

Newsletter

Želiš biti u toku sa svim novostima vezanim uz fakultet? Prijavi se na naš newsletter.