Ivan Božajić rođen je 13. listopada 1983. godine u Zadru gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju Franje Petrića (MIOC). Visoku školu za sigurnost u Zagrebu upisuje 2007. godine, a 2009. godine završava stručni preddiplomski studij sigurnosti, smjer zaštita na radu. Specijalistički diplomski stručni studij, smjer zaštita okoliša završio je 2012. godine. Od 2005. godine honorarno radi u Iskon Internetu kao helpdesk agent nakon čega se zapošljava i u Centru za informacijske sustave kao programer web aplikacija. Od 2006. godine radi honorarno, a od 2008. godine za stalno počinje raditi na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu kao programer i stručni suradnik u informacijskoj referadi gdje je kreirao sustav za vođenje Visoke škole koji se konstantno nadograđuje i održava. Postaje asistent na kolegiju „Informatika“, a od 2011. godine se zapošljava kao predavač na Pučkom otvorenom učilištu Algebra. Predaje u sklopu programa obrazovanja Programer Internet aplikacija – PHP i MySQL. Sudjeluje i u pisanju nastavnog plana i programa te u izradi nastavnih materijala za spomenuti program obrazovanja. Sudjelovao je na brojnim stručnim projektima. Pohađao je razne radionice i seminare vezane uz programiranje, CISCO, PHP, MySQL, andragogija i drugo za što posjeduje certifikate. Napredno koristi računalo, a računalni jezik i tehnologije koje koristi su: PHP, SQL, JavaScript/jQuery, HTML, CSS, C/C++, Visual Basic. ASP, Perl, AJAX, Objective-C/iPhone/iPad. Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

Podijeli: Facebook Twitter