Image for
Naslovnica

Napredno klijentsko skriptiranje

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Napredno klijentsko skriptiranje

Oznaka predmeta

22-02-525

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul uvodi studente u responzivan, prilagodljivi i bogati razvoj aplikacija, alate i načine razmišljanja na strani klijenta.

Ovaj je modul namijenjen studentima koje zanima web programiranje, ali orijentirano je na frontend, a ne na backend programiranje. Kako bi pratili ovaj modul, od studenata se očekuje osnovno znanje HTML-a, CSS-a i JavaScript-a. Vještine stečene tokom ovog modula značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
• O modernom programskom jeziku JavaScript i njegovoj objektno orijentiranoj upotrebi.
• Kako koristiti suvremene biblioteke i / ili frontend okvire za izgradnju aplikacija na jednoj stranici.
• O cijelom nizu razvoja aplikacija na jednoj stranici: od stvaranja API-ja do prikazivanja web stranica.

Modul se predaje u programskom jeziku JavaScript. Provjera znanja modula temelji se na pojedinačnim studentskim projektima. U tim projektima studenti moraju izraditi bogate jednostrane aplikacije na strani klijenta prema zadanim specifikacijama.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Chinnathambi, K. (2018) Learning React: A Hands-On Guide to Building Web Applications Using React and Redux. Boston: Addison-Wesley Professional.
2. Flannagan, D. (2011) JavaScript: The Definitive Guide: Activate Your Web Pages (Definitive Guides). Sebastopol: O'Reilly Media.

Preporučena literatura:
1. Stefanov, S. (2021) React: Up and Running; Building Web Applications. Sebastopol: O’Reilly Media.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Koristiti napredne načine pisanja tradicionalnog ES5 koda u odabranom skriptnom jeziku za izradu kompleksnih klijentskih aplikacija.
 • Koristiti napredne načine pisanja modernog ES6 koda u odabranom skriptnom jeziku za izradu kompleksnih klijentskih aplikacija.
 • Prepoznati potrebu korištenja klijentskih programskih okvira prilikom izrade bogatih jednostraničnih web aplikacija, te ih primijeniti.
 • Prepoznati potrebu korištenja klijentskih biblioteka za upravljanje podacima prilikom izrade bogatih jednostraničnih web aplikacija, te ih primijeniti.

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti ES5 kod u odabranom skriptnom jeziku na upravljanje CSS-om i DOM-om.
 • Primijeniti ES6 kod u odabranom skriptnom jeziku na upravljanje CSS-om i DOM-om.
 • Modelirati i primijeniti klijentske programske komponente u implementaciji bogatih jednostraničnih web aplikacija.
 • Primijeniti mehanizme upravljanja podacima u implementaciji jednostraničnih mrežnih aplikacija.
Podijeli: Facebook Twitter