fbpx
Image for
Naslovnica

Vizualni efekti u računalnim igrama

 • Predavanje 15
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 105
Ukupno 150

Naziv predmeta

Vizualni efekti u računalnim igrama

Oznaka predmeta

22-02-580

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovama stvaranja vizualnih efekata u računalnim igrama.

Ovaj kolegij nije obavezan dio smjera razvoja računalnih igara, već je dio izborne skupine kolegija specijalizirane za znanja i vještine tehničke umjetnosti. Koristi vještine i znanja stečena u dva prethodna kolegija iz iste skupine. Vještine stečene na ovom kolegiju značajno će doprinijeti razvoju studenta kao profesionalca u odgovarajućim područjima.

Studenti će naučiti:
• O naknadnoj obradi (eng. postprocessing) u računalnim igrama.
• O shaderima i shader grafikonima.
• Kako vizualno programirati shadere.
• O komponentama efekta čestica i prilagođenim implementacijama.
• Kako implementirati napredne efekte čestica.

Kolegij se predaje na programskom jeziku C
i alatima za razvoj softvera Unity i Visual Studio. Provjera znanja kolegija temelji se na rješavanju niza manjih praktičnih zadataka u definiranom programskom jeziku i alatu za razvoj softvera te na pojedinačnim studentskim projektima razvoja računalnih igara.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Doran, J.P. and Zucconi, A. (2018) Unity 2018 Shaders and Effects Cookbook. Birmingham: Packt Publishing.

Preporučena literatura:
1. Halladay, K. (2019) Practical Shader Development: Vertex and Fragment Shaders for Game Developers. 1st end. New York City: Apress.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Utvrditi potrebu za naknadnom obradom vizualnih elemenata računalne igre i primijeniti elemente naknadne obrade kako bi se postigao željeni vizualni ugođaj računalne igre.
 • Stvoriti shader na temelju definiranih zahtjeva pomoću integriranog alata za vizualno programiranje.
 • Konstruirati efekt čestica koristeći integrirane sustave za pogonski sklop igre (eng.game-engine).
 • Konstruirati efekt čestica na bazi GPU-a vizualnim programiranjem pomoću sustava za pogonski sklop igre.
 • Napisati i optimizirati prilagođeni sustav čestica u kodu.

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti i izmijeniti ponašanje naknadne obrade kodom na interaktivan način, na temelju trenutnog stanja igre.
 • Definirati željenu vizualnu atmosferu i implementirati je u prototip računalne igre izgradnjom složenih shader-a pomoću alata za vizualno programiranje.
 • Konstruirati napredni efekt čestica koristeći unaprijed definirane sustave za pogonski sklop igre.
 • Konstruirati složeni efekt čestica na bazi GPU-a vizualnim programiranjem pomoću sustava za pogonski sklop igre.
 • Optimizirati prilagođeni sustav čestica u kodu i stvoriti podsustave pokrenute različitim događajima.
Podijeli: Facebook Twitter