Image for
Naslovnica

Računalne mreže - Projektni praktikum

 • Predavanje 30
 • Vježbe 0
 • Samostalni rad 120
Ukupno 150

Naziv predmeta

Računalne mreže - Projektni praktikum

Oznaka predmeta

21-02-557

Semestar

3

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi su ovog modula su pružiti studentima znanja, razumijevanje i vještine za osmišljavanje, implementaciju, demonstraciju i dokumentiranje dokaza o konceptu integriranih, skalabilnih, sigurnih i visoko dostupnih računalnih mreža.

Studenti uče:
• definirati svrhu pojedinih faza u životnom ciklusu tehnološkog rješenja,
• definirati osnovne karakteristike računalne mreže,
• osmisliti optimalno mrežno rješenje,
• odabrati odgovarajuće mrežne tehnologije,
• implementirati cjelovito tehničko rješenje u računalnoj mreži,
• stvoriti funkcionalnu tehničku dokumentaciju implementiranog rješenja.

Ovaj je modul važan studentima jer uče kako mapirati poslovne zahtjeve na određene mrežne tehnologije te kako primijeniti i testirati odabrane tehnologije kako bi bili ispunjeni svi poslovni zahtjevi. Navedeno čini jedan od najvažnijih zadataka svakog mrežnog inženjera.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Cisco (2021) Cisco networking Academy [Online]. Available at: www.netacad.com (Accessed: 21 April 2021)
2. White, R. Donohue, D. (2014) Art of network architecture, the business-driven design. Cisco Press. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030

Preporučena literatura:
1. Cisco (2020) Campus LAN and wireless LAN solution design guide [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-design-guide.html (Accessed: 21 April 2021)
2. MPLS WAN Technology Design Guide - August 2014 [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Aug2014/CVD-MPLSWANDesignGuide-AUG14.pdf (Accessed: 21 April 2021)
3. Configuration professional: Site-to-Site IPsec VPN between two IOS routers configuration example [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/configuration-professional/113337-ccp-vpn-routerA-routerB-config-00.html (Accessed: 21 April 2021)
4. Dynamic multipoint VPN configuration guide, Cisco IOS release 15MandT [Online]. Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_dmvpn/configuration/15-mt/sec-conn-dmvpn-15-mt-book.html (Accessed: 21 April 2021)
5. DMVPN dual hub with dual DMVPN network [Online]. Available at: https://learningnetwork.cisco.com/s/article/dmvpn-dual-hub-with-dual-dmvpn-network (Accessed: 21 April 2021)

Dodatna literatura:
1. Johnson A. (2020) 31 days before your CCNA exam: A day-by-day review guide for the CCNA 200-301 certification exam. Cisco Press. 221 River Street, Hoboken, NJ 07030

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati faze u životnom ciklusu tehnološkog rješenja, njihovu svrhu te važnost provedbe tehničkog rješenja.
 • Definirati osnovne karakteristike računalnih mreža kao sustava te važnosti tih karakteristika za poslovanje.
 • Osmisliti optimalnu računalnu mrežu s obzirom na poslovne zahtjeve.
 • Obrazložiti izbor mrežnih tehnologija za implementaciju svih karakteristika tehničkog rješenja predviđenog dizajnom.
 • Primijeniti cjelovito tehničko rješenje kao dokaz konceptu.
 • Stvoriti dokumentaciju tehničkog rješenja.

Željeni ishodi učenja

 • Obrazložiti ulogu pojedinih faza životnog ciklusa tehnološkog rješenja.
 • Obrazložiti važnost određenih karakteristika računalne mreže kao podrške poslovanju.
 • Usporediti različite vrste mrežnog dizajna s obzirom na optimalni dizajn.
 • Usporediti različite tehnologije s obzirom na njihovu ulogu u dizajniranju mreže.
 • Izraditi strukturirano funkcionalno ispitivanje tehničkog rješenja kao dokaz konceptu.
 • Izložiti gotovu tehničku dokumentaciju.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter