Image for
Naslovnica

Poduzetništvo u kreativnim industrijama

 • Predavanje 15
 • Vježbe 15
 • Samostalni rad 60
Ukupno 90

Naziv predmeta

Poduzetništvo u kreativnim industrijama

Oznaka predmeta

21-07-512

Semestar

2

ECTS

3

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:nauče argumentirati svrhu poslovnog plana i njegove glavne elemente iz perspektive poduzetničkog pothvata,procijene različite pravne oblike prikladne za pothvat i učinkovite modele financiranja,procijene relevantne makro i mikro čimbenike koji su važni za uspjeh pothvata.Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• nauče argumentirati svrhu poslovnog plana i njegove glavne elemente iz perspektive poduzetničkog pothvata,
• procijene različite pravne oblike prikladne za pothvat i učinkovite modele financiranja,
• procijene relevantne makro i mikro čimbenike koji su važni za uspjeh pothvata.

Ovaj modul studentima pruža uvid u svijet poduzetništva iz perspektive MSP-a, nadopunjujući ostale module ovog studijskog programa. Nastoji osnažiti studente pružanjem znanja, vještina i stavova za postizanje poduzetničkog uspjeha u kontekstu kreativnih industrija. Modul se fokusira na teorijski okvir i praktične primjene individualne kreativnosti i inovacija potrebnih za pretvaranje ideja u pothvate koji podržavaju stvaranje vrijednosti.

Modul također pruža studentima osnovne vještine i tehnike potrebne za izradu poslovnog plana, poput upravljanja inovacijama i temeljite analize mikro i makro okoline. Kroz niz predavanja i seminara studenti će razviti osjećaj važnosti različitih unutarnjih i vanjskih čimbenika za uspjeh novog pothvata. Stoga će razviti osnovne vještine potrebne za vođenje vlastitih poslovnih pothvata.

Ovaj modul studentima pruža uvid u svijet poduzetništva iz perspektive MSP-a, nadopunjujući ostale module ovog studijskog programa. Nastoji osnažiti studente pružanjem znanja, vještina i stavova za postizanje poduzetničkog uspjeha u kontekstu kreativnih industrija. Modul se fokusira na teorijski okvir i praktične primjene individualne kreativnosti i inovacija potrebnih za pretvaranje ideja u pothvate koji podržavaju stvaranje vrijednosti.Modul također pruža studentima osnovne vještine i tehnike potrebne za izradu poslovnog plana, poput upravljanja inovacijama i temeljite analize mikro i makro okoline. Kroz niz predavanja i seminara studenti će razviti osjećaj važnosti različitih unutarnjih i vanjskih čimbenika za uspjeh novog pothvata. Stoga će razviti osnovne vještine potrebne za vođenje vlastitih poslovnih pothvata.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Jurkovic, R. and Trojak, N. (2021) Entrepreneurship, 3rd ed., Zagreb: Algebra.

Preporučena literatura:
1. Scarborough, N.M. and Cornwall, J.R. (2016) Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Global edn, Harlow: Pearson Education.
2. Kraus, S., Palmer, C. et al. (2019) ‘Digital entrepreneurship’, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, Vol. 25, No. 2, pp. 353-375.

Dodatna literatura:
1. Gutterman, A.S. (2018) Sustainable Entrepreneurship, [n.k.], New York: Business Expert Press.

Minimalni ishodi učenja

 • Preporučiti osnovne elemente poduzetničkog plana potrebnog za pokretanje poduzetničkog pothvata.
 • Usporediti klasične i suvremene pravne oblike poslovanja.
 • Pregledati ključne elemente tržišnog okruženja relevantne za uspjeh poslovnog pothvata.
 • Utvrditi temeljne odrednice inovacija i upravljanja inovacijama.
 • Pregledati financijske izvještaje i elemente koji utječu na financijsku održivost tvrtke.
 • Utvrditi važnost određenih elemenata izvanmrežnih i mrežnih poslovnih modela i tehnika poslovnog upravljanja.

Željeni ishodi učenja

 • Stvoriti bitan sadržaj poslovnog plana.
 • Procijeniti prikladnost pravnog oblika poslovanje i financijskog modela za poduzetnički projekt.
 • Kritički procijeniti ključne elemente tržišnog okruženja i utvrditi njihovu važnost za uspjeh poslovnog pothvata.
 • Procijeniti temeljne odrednice inovacija i upravljanja inovacijama u kontekstu poduzetničkog pothvata.
 • Kritički procijeniti financijske izvještaje i elemente koji utječu na financijsku održivost poduzeća.
 • Odabrati adekvatan izvanmrežni ili mrežni poslovni model u kontekstu poduzetničkog pothvata i tehnika poslovnog upravljanja.
Preuzmi vodič za studente
Podijeli: Facebook Twitter