Image for
Naslovnica

Digitalno oglašavanje

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Digitalno oglašavanje

Oznaka predmeta

22-03-513

Semestar

3

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ovaj modul i modul Integrirana marketinška komunikacija fokusiraju se na oglašavanje za ovaj preddiplomski studijski program.
Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• steknu temeljna znanja i koncepte digitalnog oglašavanja
• upoznaju različite kanale komunikacije digitalnog marketinga i način na koji korisnik komunicira s njima
• razviju empatiju prema korisnicima u digitalnom svijetu i savladaju specifičnosti potrošačkih putovanja
• mapiraju poslovne ciljeve na internetski svijet i analiziraju marketinšku komunikaciju brenda prema zadanom kontekstu.

Ovaj modul studentima pruža uvid u svijet digitalnog marketinga na način koji ih od samog početka uči digitalno razmišljati. Studenti će se upoznati s raznim digitalnim kanalima, njihovim prednostima i mogućnostima integracije. Poseban naglasak bit će stavljen na digitalnog potrošača i njegove internetske aktivnosti, prepoznavanjem tih aktivnosti i razvojem empatije za korisnike digitalnog svijeta.

Cilj ovog modula je pretvoriti studente u marketinške stručnjake s empatijom i razumijevanjem za korisnike u digitalnom svijetu kroz primjere iz stvarnog života i studije slučaja s naglaskom na putovanju potrošača. Ovaj modul za studente predstavlja prvi korak u digitalnom marketingu.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Šebek V. and Pervan L. (2021) Digital Advertising, Algebra, Zagreb
2. Lecinski J. (2011) Winning the Zero Moment of Truth, Google Inc., Mountain View, CA
3. (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 20 April 2021)
4. (2021) HubSpot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 26 April 2021)
5. (2021) Hootsuite [Online]. Available at: https://www.hootsuite.com/resources (Accessed: 20 April 2021)
6. Adams L., Burkholder E., Hamilton K. (2016) Micro-Moments: Your Guide to Winning the Shift to Mobile, Google Inc., Mountain View, CA

Preporučena literatura:
1. Eyal N., Hoover, R, (2014) Hooked: How to Build Habit-Forming Products, Portfolio / Penguin, New York, NY
2. Marketo, (2020) The Definite Guide to Digital Advertising, Marketo, viewed 15 April 2021 https://www.marketo.com/definitive-guides/digital-advertising/
3. Chang, Ch. (2020) “How morality judgments influence humor perceptions of prankvertising”, International Journal of Advertising, vol. 40, no. 2, pp. 246-271
4. (2021) IAB Europe [Online]. Available at: https://iabeurope.eu/ (Accessed: 20 April 2021)

Dodatna literatura:
1. (2021) Marketing Journal [Online]. Available at: https://www.marketingjournal.org/category/digital-marketing/ (Accessed: 27 April 2021)
2. (2021) Marketing Land [Online] Available at: https://marketingland.com/ (Accessed: 27 April 2021)
3. International Journal of Advertising, Taylor and Francis Online

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Analizirati utjecaj digitalnih komunikacijskih kanala na putovanje potrošača i definirane mikro i makro pretvorbe.
 • Predvidjeti utjecaj promjena u komunikacijskim elementima na uspjeh oglašavanja na pretraživačkim i prikazivačkim mrežama.
 • Predložiti komunikaciju za društvene mreže, marketing sadržaja i biltene koji se odnose na ciljanu korisničku skupinu i definirane konverzije.
 • Planirati plasmane u igri i u aplikaciji te predložiti druge oblike digitalnog oglašavanja za poslovne ciljeve određenog brenda.
 • Planirati komunikaciju putem digitalnih komunikacijskih kanala u skladu s pravilima i zakonskim okvirom predloženih komunikacijskih kanala i ciljanim tržištem.

Željeni ishodi učenja

 • Primijeniti stečeno znanje u kreiranje komunikacijskog plana za oblikovanje potrošačevog putovanja i postizanje zadanih konverzija.
 • Planirati komunikaciju prema specifičnim ciljevima i metodama ciljanja dostupnim u pretraživačkom i prikaznom oglašavanju.
 • Procijeniti komunikaciju brenda na društvenim mrežama i upotrebu marketinga sadržaja i biltena prema zadanim poslovnim ciljevima i predložiti poboljšanja.
 • Procijeniti potencijal digitalnog oglašavanja u igri, u aplikacijama i drugim oblicima za određen brend i ciljanu publiku.
 • Kritički procijeniti oglašavanje na digitalnim mrežama u odnosu na etički i pravni okvir i standarde postavljene za digitalnu kampanju u cjelini.
Podijeli: Facebook Twitter