fbpx
Image for
Naslovnica

Karijera: Komunikacijske i prezentacijske vještine

 • Predavanje 8
 • Vježbe 16
 • Samostalni rad 36
Ukupno 60

Naziv predmeta

Karijera: Komunikacijske i prezentacijske vještine

Oznaka predmeta

22-03-510

Semestar

2

ECTS

2

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• primijene odgovarajuću tehniku komunikacije u datoj situaciji
• razumiju utjecaj različitog kulturnog, društvenog i poslovnog konteksta i povezani utjecaj na komunikaciju
• upoznaju osnovna pregovaračka načela
• nauče principe međuljudske komunikacije
• primijene elemente verbalne i neverbalne komunikacije i situacija tijekom prezentacije

Ovaj modul podučava studente teorijskim i praktičnim osnovama komunikacijskih i prezentacijskih vještina. Ovaj je modul karijerno-orijentirani modul i priprema studente za komunikaciju na akademskoj i poslovnoj razini te za prezentacije široj publici.

Stečeno znanje i vještine ključno je za daljnji razvoj karijere. Studenti će steći praktično iskustvo pod vodstvom mentora u sklopu razvoja praktičnih vještina.

Literatura

Obvezna literatura:
1. Antolović, K., Sviličić, N. (2020.) Komunikacijske vještine, Verbalne i neverbalne persuazivne tehnike, KandK Promocija
2. (2021) Design School by Canva [Online]. Available at: https://designschool.canva.com/ (Accessed: 5 May 2021)

Preporučena literatura:
1. Berkun S., (2011) Confessions of a Public Speaker, O’Reilly Media, 1st edn, Sebastopol, CA
2. Cialdinin, R. B. (2006) Influence: The Psychology of Persuasion, Harper Business, New York, NY
3. (2021) Prezi Blog [Online]. Available at: https://blog.prezi.com/ (Accessed: 05 May 2021)
4. (2021) Duarte Blog [Online]. Available at: https://www.duarte.com/presentation-skills-resources/ (Accessed: 05 May 2021)

Dodatna literatura:
1. Anderson, Ch. (2017) TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking, Mariner Book, Boston, MA
2. Tracy, B. (2008) Speak to Win: How to Present with Power in Any Situation, 1st edn, AMACOM, New York, NY
3. Gallo, C. (2015) Talk Like Ted, Smp Trade Paper, London
4. Marshall, L. B. (2016) Like, Eliminate Ums and Ahs, Right?, podcast, 27 May, viewed 6 May 2021
5. Isherwood, B 2012, Where ideas come from, podcast, 12 September (Accessed: 05 May 2021)
6. (2021) Public Words Blog [Online]. Available at: https://publicwords.com/blog/ (Accessed: 05 May 2021)

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Prepoznati i objasniti različite komunikacijske stilove.
 • Ustanoviti razlike između verbalne i neverbalne komunikacije.
 • Utvrditi prepreke u komunikaciji i usporediti kulturološke aspekte komunikacije.
 • Odabrati odgovarajuće elemente u učinkovitom predstavljanju datog slučaja.
 • Odabrati odgovarajuće neverbalne elemente u pripremi prezentacije.
 • Pokazati prezentacijske vještine.

Željeni ishodi učenja

 • Pokazati različite komunikacijske stilove i tehnike kako bi ih poboljšali.
 • Primijeniti odgovarajuće verbalne i neverbalne tehnike u razgovoru.
 • Obrazložiti komunikacijske strategije za rješavanje konfliktnih situacija i iznijeti konstruktivnu kritiku.
 • Osmisliti prezentaciju na zadanu temu uzimajući u obzir dobre prakse izrade učinkovite prezentacije pomoću alata po vašem izboru.
 • Dokazati odgovarajuće verbalne i neverbalne tehnike tijekom prezentacije.
 • Pokazati prezentacijske vještine pred publikom i koristeći internetske komunikacijske alate u zadanom obliku.
Podijeli: Facebook Twitter