Image for
Naslovnica

Izvori financiranja multimedijskih projekata

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Izvori financiranja multimedijskih projekata

Oznaka predmeta

23-10-538

Semestar

6

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je upoznati studente s izvorima financiranja multimedijskih projekata kao aktivnostima samostalnih pravnih subjekata. Bez obzira traži li financiranje za svoj multimedijski projekt udruga, start-up ili MSP, putevi identifikacije i realizacije financijskih sredstava vrlo su slični.

Studenti će na ovom modulu upoznati start-up modele financiranja multimedijskih projekata (bootstrapping, FFF, crowdfunding, anđeli-investitori, pre-seed, seed financiranje), kao i EU fondove za financiranje multimedijskih projekata. Razvit će vještine logičkog razmišljanja i zaključivanja, prikupljanja, obrade i upotrebe podataka u funkciji projektnog planiranja te će biti u konačnici osposobljeni za pisanje projektnih prijedloga za prijavu na natječaje za financiranje.

Studenti će u sklopu ovog modula usvojiti znanja i vještine potrebne za prepoznavanje adekvatnih izvora financiranja svojih multimedijskih projekata, kao i svih koraka koje je za njihovo ostvarenje potrebno realizirati (od osnivanja pravnog subjekta, preko identifikacije prikladnih poziva za financiranje, do oblikovanja projektnih prijava). To će im dugoročno omogućiti diverzifikaciju prihoda i veću održivost njihove profesionalne karijere.

Studenti će naučiti:
• identificirati različite oblike financiranja multimedijskih projekata te odabrati najprikladniji za njihovu svrhu
• pronalaziti pozive za prijavu projekata na natječaje za financiranje multimedijskog stvaralaštva iz fondova Kreativne Europe i Hrvatskog audiovizualnog centra i razvoja ljudskih potencijala iz Europskog socijalnog fonda i Erasmus+ fonda.
• tehnike desk istraživanja na internetu za potrebe prikupljanja i analize informacija o društvenim problemima i potrebama različitih društvenih skupina.
• uskladiti projektne ciljeve s ciljevima nacionalnih i europskih strategija i operativnih planova te ciljevima natječaja.
• raščlaniti projekt na projektne elemente i aktivnosti te pomoću Ganttovih dijagrama grafički prikazati njihovo trajanje, vremenski raspored i rokove provedbe.
• logički povezivati ciljeve i očekivane rezultate aktivnosti s objektivnim pokazateljima i izvorima provjere.
• u izradi proračuna, planirati direktne i indirektne troškove sukladno uputama iz natječaja.
• u opisu projektnih aktivnosti koristiti iskustva iz studija slučaja uspješnih projekata iz europske i hrvatske prakse.
• pokrenuti crowdfunding kampanju za multimedijski projekt

Literatura

Obavezna literatura:

1. European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, The CulturEU funding guide - EU Funding Opportunities for the Cultural and Creative Sectors 2021-2027 Culture, 2021, https://culture.ec.europa.eu/de/node/1110
2. European Commission, Earsmus+ Programme Guide, 2022, https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf

Dopunska literatura:

1. European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Creative Europe 2021-2027 : push boundaries, 2021 https://data.europa.eu/doi/10.2766/794740
2. Korisnički priručnik za prijavni obrazac A u sklopu Poziva UP.02.1.1.02 „Umjetnost i kultura za mlade“

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Na temelju istraživanja, sažeto opisati problem koji projekt adresira i ciljane skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima
 • Definirati specifičan, mjerljiv, ostvariv, realističan i vremenski ograničen (SMART) cilj projekta s pripadajućim pokazateljem uspješnosti
 • Raščlaniti projekt na projektne elemente i napisati kratki opis aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta
 • Opisati preduvjete koje je potrebno osigurati za uspješno lansiranje crowdfunding kampanje za multimedijski projekt
 • Opisati proces osnivanja pravnog subjekta koji se bavi proizvodnjom multimedijskog sadržaja kao svojom primarnom djelatnosti (udruga, start-up)
 • Putem sekundarnog istraživanja identificirati barem 2 različita trenutno raspoloživa izvora financiranja za multimedijske projekte na području Europske Unije, te objasniti njihove sličnosti i razlike u vidu tipa projekata koji se financiraju, korisnika kojima su sredstva namijenjena te ciljeva koje je financiranjem potrebno ostvariti

Željeni ishodi učenja

 • Na temelju istraživanja, detaljno opisati problem koji projekt adresira i potrebe ciljanih skupina koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima te doprinos projekta rješavanju problema i zadovoljavanju potreba
 • Definirati SMART ciljeve projekta s pripadajućim pokazateljima uspješnosti i opisom usklađenosti s ciljevima natječaja za financiranje te nacionalnim i europskim politikama i strategijama razvoja
 • Raščlaniti projekt na projektne elemente i napisati kratki opis aktivnosti projektnog upravljanja, promidžbe i vidljivosti te detaljan opis i rokove provedbe najmanje jedne aktivnosti s ciljanim korisnicima
 • Napraviti konkretan primjer plana lansiranja crowdfunding kampnje za multimedijski projekt
 • Opisati detaljan proces osnivanja pravnog subjekta koji se bavi proizvodnjom multimedijskog sadržaja kao svojom primarnom djelatnosti (udruga, start-up), te kritički evaluirati prikladnost različitih pravnih subjekata za različite svrhe djelovanja
 • Putem sekundarnog istraživanja identificirati barem 5 različitih trenutno raspoloživih izvora financiranja za multimedijske projekte na području Europske Unije, te objasniti njihove sličnosti i razlike u vidu tipa projekata koji se financiraju, korisnika kojima su sredstva namijenjena te ciljeva koje je financiranjem potrebno ostvariti
Podijeli: Facebook Twitter