Image for
Naslovnica

Matematička analiza

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 90
Ukupno 150

Naziv predmeta

Matematička analiza

Oznaka predmeta

22-00-503

Semestar

2

ECTS

5

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• implementirati matematičke modele u ekonomske i računarske primjene
• implementirati izračun u računarsko i ekonomsko modeliranje.

Ovaj modul nastavlja se na temelje usvojene u sklopu modula Matematika koji studenti pohađaju u prvom semestru. Studenti uče matematičke modele i metode izračuna neophodne u računarskom i ekonomskom modeliranju.

Studentima je važno pohađati ovaj modul u svrhu razvoja vještina logičkog razmišljanja i prosuđivanja koje su potrebne za druge module u sklopu ovog studijskog programa. Znanje koje studenti steknu pohađanjem ovog modula doprinose ukupnim vještinama potrebnim za buduće zaposlenje na pozicijama informacijskih stručnjaka. U sklopu ovog modula, studenti stječu praktično iskustvo bavljenja matematičkim problemima i modelima individualno ili radom u grupi.

Literatura

Obvezna literatura:
1. 1. P. Javor, Matematička analiza 1, Element, Zagreb,

Preporučena literatura:
1. B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Danjar, Zagreb, 1995.

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati pravila osnovne derivacije i primijeniti ih na derivacije kompozicije funkcija, te implicitno utvrđene funkcije i funkcije utvrđene pomoću parametara.
 • Primjeniti diferencijalni račun prilikom utvrđivanja karakterističnih parametara za izradu grafa funkcije.
 • Definirati osnovne značajke neodređenog integrala i riješiti zadatke korištenjem metode supstitucije.
 • Definirati određeni integral i koristiti Newton – Leibnitzovu formulu za izračun površina ispod krivulja.

Željeni ishodi učenja

 • Izračunati derivacije višeg stupnja i tumačiti primjenu derivacije.
 • Povezati izračunate parametre karakteristične za graf funkcije i izraditi graf funkcije.
 • Koristiti metodu parcijalne integracije za rješavanje zadataka.
 • Primjeniti metode supstitucije i parcijalne integracije za rješavanje odvojivih diferencijalnih jednadžbi.
Podijeli: Facebook Twitter