fbpx
Image for
Naslovnica

Osnove digitalne elektronike

 • Predavanje 30
 • Vježbe 30
 • Samostalni rad 120
Ukupno 180

Naziv predmeta

Osnove digitalne elektronike

Oznaka predmeta

22-00-500

Semestar

1

ECTS

6

Nastavnici i suradnici

Sadržaj i cilj

Cilj kolegija je omogućiti studentima da steknu funkcionalni pregled osnovnih komponenata suvremenih digitalnih sklopova te nauče osnove digitalne tehnike i logičke algebre u svrhu realizacije složenih logičkih funkcija.

Pohađanjem ovog kolegija studenti stječu osnovna teorijska i praktična znanja o digitalnim sklopovima i načinu rada računala te razvijaju vještine logičkog razmišljanja potrebnog za razumijevanje rada osnovnih digitalnih sklopova i praktičnu primjenu logičke algebre.

Kolegij se izvodi u prvom semestru studijskog programa.

Literatura

Obvezna literatura:
1. U.Peruško,V.Glavinić: Digitalni sustavi, Školska knjiga, Zagreb,2005.
2. Morris Mano, M., Kime, C. R. and Martin, T. (2016) Logic and Computer Design Fundamentals.5thedn. [s.l.] Pearson

Preporučena literatura:
1.U.Peruško: Digitalna elektronika, treće prošireno izdanje, Školska knjiga, Zagreb,1996
2.Tokheim, R. (2013) Digital Electronics: Principles and Applications.8th edn. [s.l.] McGraw-Hill Education
3.Evans, A.J. (1996) Basic Digital Electronics: Explains digital systems functions and how digital circuits are used to build them. [s.l.] Master Publishing

Dodatna literatura:
1.Kleitz, W. (2011) Digital Electronics: A Practical Approach with VHDL.9thedn. [s.l.] Pearson

Preuzmi vodič za studente

Minimalni ishodi učenja

 • Definirati brojevne sustave i opće principe digitalnog kodiranja.
 • Definirati metode za otkrivanje i ispravljanje pogrešaka u prijenosu podataka.
 • Primijeniti aksiome i teoreme Booleove algebre.
 • Minimizirati i implementirati složene logičke funkcije uporabom osnovnih logičkih sklopova.
 • Realizirati jednostavni kombinacijski digitalni sklop.
 • Realizirati digitalni sklop za izvođenje jednostavnih aritmetičkih operacija.
 • Realizirati jednostavni sekvencijski digitalni sklop.
 • Analizirati značajke statičkih i dinamičkih memorija.
 • Nacrtati shemu i objasniti rad DA i AD pretvornika.

Željeni ishodi učenja

 • Konvertirati brojeve između brojevnih sustava.
 • Otkriti i ispraviti pogreške u prijenosu podataka.
 • Minimizirati (pojednostaviti) složenu logičku funkciju primjenom pravila Booleove algebre.
 • Implementirati složene logičke funkcije uporabom složenih logičkih sklopova.
 • Realizirati složeni kombinacijski digitalni sklop.
 • Realizirati digitalni sklop za izvođenje složenih aritmetičkih operacija.
 • Realizirati složeni sekvencijski digitalni sklop.
 • Izraditi logičku shemu statičkih i dinamičkih memorija.
 • Detaljno objasniti način rada i sastavnice digitalno-analogne i analogno-digitalne pretvorbe,
Podijeli: Facebook Twitter